ចំណេះដឹង៖ ស្វែងយល់ពីអំណាចនៃធនាគារពិភពលោក

ធនាគារពិភពលោក គឺជាស្ថាប័នអភិវិឌ្ឍន៍អន្តរជាតិមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយ១៨៧ប្រទេស។ តួនាទីរបស់ធនាគារពិភពលោកគឺកាត់​បន្ថយ​ភាពក្រីក្រដោយ​ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានប្រាក់កម្ចីដល់រដ្ឋាភិបាលជាសមាជិកនៃប្រទេសក្រីក្រដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងបង្កើនគុណភាព​កម្រិត​ជីវភាពប្រជាជន។ ធនាគារ​ពិភពលោកក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវដ៏ធំជាងគេមួយក្នុងពិភពលោកក្នុងកិច្ចការអភិវឌ្ឍន៍។

ធនាគារពិភពលោកមាននាយកដ្ឋានជំនាញដែលប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងទិន្នន័យបានពីការស្រាវជ្រាវ ដើម្បីផ្តល់ប្រឹក្សាដល់ប្រទេស​ជា​សមាជិក​ក្នុងវិស័យ​នានា​ដូចជាវិស័យសុខភាព អប់រំ អាហារូបត្ថម្ភ ហិរញ្ញវត្ថុ យុត្តិធម៌ ច្បាប់ និងបរិស្ថានជាដើម។ បន្ថែមពីនេះធនាគារ​ពិភ​ព​លោកក៏មាន​វិទ្យាស្ថាន​ធនាគារ​ពិភពលោក ដែលផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់រដ្ឋាភិបាល និងមន្រ្តីជំនាញនៅលើពិភពលោកតាមរយៈ​ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ និងវិទ្យាស្ថានអប់រំក្នុងស្រុក។

ដំណើរការបង្កើតធនាគារពិភពលោកធនាគារពិភពលោកត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៩៤៤ ដើម្បីជួយកសាង ទ្វីបអឺរ៉ុប​និងជប៉ុនបន្ទាប់ពីរង​ការខូតខាតក្នុង​សង្គ្រាមលោកលើកទី២ ដែលមានឈ្មោះផ្លូវការជា ធនាគារអន្តរជាតិសម្រាប់ការកសាងឡើងវិញ និងអភិវឌ្ឍន៍ (International Bank for Reconstruction and Development ឬ IBRD) ។ នៅពេលចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការដំបូងនៅឆ្នាំ១៩៤៦ ធនាគារពិភពលោកមានសមាជិកចំនួន ៣៨ប្រទេស។

តើយើងត្រូវការធនាគារពិភពលោកទេ?

បើគ្មានស្ថាប័នដូចធនាគារពិភពលោកទេ ប្រទេសក្រីក្រនៅលើពិភពលោកមានវិធីតិចតួចណាស់ក្នុង​ការទទួលបានប្រាក់សម្រាប់ផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​ដល់​គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដែលត្រូវការ។ គម្រោងទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួយប្រជាជនឱ្យទទួលបានការអប់រំ ការរស់​នៅ​ប្រកបដោយសុខភាពល្អ ទទួល​បានការងារធ្វើ ដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនក្លាយជាពលរដ្ឋសកម្ម។

តើធនាគារពិភពលោកត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងដូចម្តេច?

ធនាគារពិភពលោកបានបង្កើតអង្គការថ្មីៗ ដែលមានជំនាញក្នុងសកម្មភាពផ្សេងៗគ្នា។ អង្គការទាំងអស់នេះរួមគ្នា ត្រូវបានគេហៅថាក្រុមធនាគារ​ពិភពលោក​ (World Bank Group) ដែលរួមមាន៖

  • ធនាគារអន្តរជាតិសម្រាប់ការកសាងឡើងវិញ និងអភិវឌ្ឍន៍ (IBRD) ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ប្រទេសដែលមានចំណូលទាប​​ និងមធ្យម
  • សមាគមអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (IDA) ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ប្រទេសដែលមានចំណូលទាប
  • សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFC) ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់វិស័យឯកជន
  • ទីភ្នាក់ងារធានាការវិនិយោគពហុភាគី (MIGA) លើកទឹកចិត្តឱ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនវិនិយោគនៅបរទេស
  • មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយវិវាទវិនិយោគ (ICSID) ជួយវិនិយោគិនឯកជន និងប្រទេសនៅពេលមានភាពមិនឯកភាពគ្នា។

 តើការសម្រេចចិត្តក្នុងធនាគាពិភពលោកត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងដូចម្តេច?

ធនាគារពិភពលោកមានដំណើរការដូចស្ថាប័នសហប្រតិបតិ្តការដ៏ធំមួយដែលសមាជិករបស់ខ្លួនគឺជាម្ចាស់ភាគហ៊ុន ហើយត្រូវបានប្រតិបត្តិ​សម្រាប់ជា​ប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលកំពុងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ខ្លួន។ ចំនួនភាគហ៊ុនដែលប្រទេសមួយមានគឺផ្អែកលើទំហំសេដ្ឋកិច្ច​នៃ​ប្រទេសនោះ។ សហរដ្ឋ​អាមេរិកគឺជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំជាងគេ តាមពីក្រោយដោយប្រទេសជប៉ុន អាល្លឺម៉ង់ អង់គ្លេស និងបារាំង។ ភាគហ៊ុនដែលនៅសល់ត្រូវបានបែង​ចែកក្នុង​ចំណោមប្រទេសសមាជិកផ្សេងទៀត។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាតំណាងនៃភាគទុនិករដ្ឋាភិបាលរបស់ធនាគារពិភពលោក។ ជាទូទៅក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទាំងនេះគឺជារដ្ឋមន្រ្តីនៃប្រទេស​មួយដូចជា​រដ្ឋមន្ត្រី​ហិរញ្ញវត្ថុ ឬរដ្ឋមន្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគឺជាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចបង្កើតគោលនយោបាយនៅក្នុងធនាគារ​ពិភព​លោក។ កិច្ចប្រជុំក្រុ​ម​ប្រឹក្សាភិបាលប្រារព្ធឡើងម្តងក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារពិភពលោក។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ  អភិបាលនៃធនាគារពិភពលោក និងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្ដរជាតិ(IMF)ទាំងអស់សម្រេចចិត្តថា មានបញ្ហាពិភពលោកអ្វីខ្លះដែលត្រូវដោះ​ស្រាយ និងពិភពលោកគួរផ្តោតលើអ្វីនៅឆ្នាំខាង​មុខ​នេះ (និងនៅអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ) ក្រោមគោលដៅរួមក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅ​លើ​ពិភពលោក។

ដោយសារក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជួបប្រជុំគ្នាតែម្តងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំ ពួកគេត្រូវផ្តល់ភារកិច្ចដល់នាយកប្រតិបត្តិដែលធ្វើការនៅធនាគារពិភពលោកផ្ទាល់។ សមាជិករដ្ឋាភិបាលនីមួយៗត្រូវបានតំណាងដោយនាយកប្រតិបត្តិ។ ម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំបំផុតទាំង ៥ (មាន បារាំង អាឡឺម៉ង់ ជប៉ុន អង់គ្លេស និង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក) តែងតាំងនាយកប្រតិបត្តិម្នាក់មួយ ចំណែកឯប្រទេសសមាជិកផ្សេងទៀតត្រូវតំណាងដោយនាយកប្រតិបត្តិចំនួន ១៩ រូប។ នាយកប្រតិបត្តិទាំង ២៤រូប របស់ធនាគារពិភពលោកមាននាទីត្រួតពិនិត្យដំណើរការរបស់ធនាគារ រួមមានការអនុម័តប្រាក់កម្ចី និងការធានា អនុវត្តគោលនយោបាយថ្មី រៀបចំថវិការដ្ឋបាល ផ្តល់ជំនួយយុទ្ធសាស្ត្រដល់ប្រទេសជាសមាជិក និងការខ្ចីប្រាក់ហើយ និងការសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាដើម។

គូសបញ្ជាក់ថា ៖ ប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកនៃធនាគារពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៧០។


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុជាបំណិនជីវិតមួយជួយឱ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហិរញ្ញវបានត្រឹមត្រូវ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 20/06/2024

ស្របពេលចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុក្លាយជាកម្លាំងចលករមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញឱ្យមានការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលជាប្រភពទុនដ៏សមស្រប មានតម្លៃទាប ហានិភ័យទាបសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅផ្សេងៗ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក៏ដូចជាសមាគមហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ក្រុមគោលដៅ និងសាធារណៈជនទូទៅ។

កម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២» ត្រូវបានបើកសម្ពោធដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការហើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 20/06/2024

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤នេះ កម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២» ដែលផ្តួចផ្តើមផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន អប្សរា មេឌា សឺវីស AMS ត្រូវបានបើកសម្ពោធដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការ

កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី ​ផ្តួចផ្តើម​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការថ្នាល​ច្រក​របៀង​តម្លា​ភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 20/06/2024

កម្ពុជានិងសិង្ហបុរី បានដាក់ដំណើរការថ្នាលច្រករបៀងតម្លាភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះជំរុញកំណើនពាណិជ្ជកម្ម និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាក់ព័ន្ធ

លំអងឃ្មុំ ជាទិន្នផលបានពីការចិញ្ចឹមឃ្មុំមានគុណតម្លៃច្រើនសម្រាប់សុខភាព

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 20/06/2024

លំអងឃ្មុំ ជាទិន្នផលមួយបានពីការចិញ្ចឹមឃ្មុំ ក៏មិនខុសពីផលិតផលពីឃ្មុំដទៃទៀតដែរ ដែលមានតម្លៃថ្លៃ និងមានគុណប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះសុខភាពអ្នកទទួលទាន។

អាកាស​យានដ្ឋានអន្តរជាតិតេជោ​ចាយអស់​ ១,១ពាន់លានដុល្លារ​អាមេរិកហើយ ខណៈ​រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជុំវិញ​បន្ថែម

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 20/06/2024

អាកាស​យានដ្ឋានអន្តរជាតិមរតកតេជោ​ចាយអស់​ ១,១ពាន់លានដុល្លារ​អាមេរិកហើយ ខណៈ​រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជុំវិញ​បន្ថែម

ធនាគារពិភពលោកលើកឡើងពីបញ្ហាកំពុងកើតឡើង ៣ ដែលរារាំងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 20/06/2024

ប្រធានសេដ្ឋវិទូរបស់ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលហាក់ដូចជាកំពុងនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកស្ថិរភាព ប៉ុន្តែពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយចំនួន

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកដល់ប្រទេសវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 20/06/2024

កាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ យន្តហោះរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានចុះចតនៅទីក្រុងហាណូយ ហើយវៀតណាមគឺជាគោលដៅចុងក្រោយរបស់គាត់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ី

វេទិកា​ធុរកិច្ច​ កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​​ នឹង​ជួយ​ជំរុញ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងបង្កើត​ភាពជា​ដៃគូ​យូរអង្វែង​នៅ​ក្នុង​វិ​ស័​យ​សំខាន់​ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ ​និង​សហ​ព័ន្ធ​ធុរកិច្ច​សិង្ហបុរី​ ​បាន​សហការ​គ្នា​រៀបចំ​វេទិកា​ធុរកិច្ច​កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​ ​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១​៩​ ​ខែ​មិថុនា​ ​នៅ​សណ្ឋាគារ​ ​Co​nr​a​d​ ​Cent​e​nn​i​a​l​ ​Singapore

អាហារសម្រន់ប្រភេទថ្មី មានទាំងរសជាតិឆ្ងាញ់ ផ្តល់គុណតម្លៃដល់សុខភាព និងរួមចំណែកជួយដល់ជីវភាពកសិករក្នុងតំបន់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 19/06/2024

ថ្មីៗនេះ Sabara Best Food បានចេញលក់នូវផលិតផលអាហារសម្រន់ថ្មីបីមុខ ដែលមានរសជាតិថ្មី ប្លែកមាត់ខុសពីគេ និងចូលរួមជួយដល់ជីវភាពកសិករកាន់តែច្រើន។

រដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្ម កៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើប ដើម្បីទទួលបានផលចំណេញច្រើន ហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅកាន់ទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

ឯកឧត្តម ឌិតទីណា បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករជាសមាជិកសហគមន៍ដាំបន្លែនៅខេត្តតាកែវ ក្នុងបំណងកៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជា «សហគមន៍កសិកម្មទំនើប»