ស្វែងយល់ពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុល្អបំផុតទាំង ១០ នៅលើពិភពលោក

បរទេស ៖ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមានដូចជាធនាគារ ក្រុមហ៊ុនកាតឥណទាន ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យ ឈ្មួញជើងសារមូលបត្រ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀតដែលមានឯកទេសក្នុងការផ្តល់ជូនសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុតាមភាពខុសប្លែកគ្នារៀងៗខ្លួន។ វាពិបាកក្នុងការស្វែងរកក្រុមហ៊ុនមួយដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាក្រុមហ៊ុនទី ១ នៅក្នុងបញ្ជីនៃស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុល្អបំផុតទាក់ទងនឹងសេវាកម្មគ្រប់បែបយ៉ាង។

គេមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់ការរៀបចំណាតថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ ហើយនេះជាមូលហេតុដែលអ្នកនឹងឃើញថាបញ្ជីចំណាត់ថ្នាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមិនដូចគ្នា។ ការរៀបចំណាត់ថ្នាក់ខ្លះផ្អែកលើតម្លៃមូលធននៃស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ រីឯខ្លះទៀតរៀបចំណាត់ថ្នាក់ផ្អែកលើទ្រព្យសម្បត្តិសរុបឬចំណូលប្រចាំឆ្នាំ។ ខាងក្រោមនេះជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុកំពូលទាំង ១០ដែលត្រូវបានរៀបចំណាត់ថ្នាក់តាមចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេ។

១០. Fannie Mae ៖ ស្ថាប័ននេះត្រូវបានគេស្គាល់ជាផ្លូវការថា ជាសមាគមប្រាក់កម្ចីជាតិសហព័ន្ធ (Federal National Mortgage Association) ដែលគេហៅកាត់ថា FNMA ។ ប៉ុន្តែជាទូទៅគេស្គាល់ស្ថាប័ននេះក្រោមឈ្មោះថា Fannie Mae ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៣៨។ ក្រុមហ៊ុននេះមានជំនាញក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មវិនិយោគ ហើយមានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន សហរដ្ឋអាមេរិក។ Fannie Mae មានប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំប្រមាណ ២២,៩ ពាន់លានដុល្លារ។

៩. ING Group ៖ ING Group មានឈ្មោះពេញថា Internationale Nederlanden Groep ។ ស្ថាប័ននេះមានជំនាញក្នុងការផ្តល់ជូនសេវាកម្មធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ សាជីវកម្មនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩១ ហើយមានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅទីក្រុងអាំស្ទែរដាំប្រទេសហូឡង់។ វាត្រូវបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាក្រុមសេវាកម្មធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុតផ្អែកលើប្រាក់ចំណូល ដែលប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំមានប្រមាណ ៥៧.៧៧ ពាន់លានដុល្លារ។

៨. Santander Group ៖ Santander Group គឺជាក្រុមធនាគារមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៨៥៧ មានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅ Santander ប្រទេសអេស្ប៉ាញ។ ស្ថាប័ននេះមានចំណូលប្រចាំឆ្នាំប្រមាណ ៥៨.២៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាក្រុមធនាគារធំបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយផ្អែកលើតម្លៃមូលធនទីផ្សារ និងជាធនាគារធំបំផុតនៅតំបន់អឺរ៉ុបផងដែរ ផ្អែកលើតម្លៃទីផ្សារ។

៧. BNP Paribas ៖ BNP Paribas គឺជាក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងជាធនាគារមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០០។ ស្ថាប័ននេះមានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅ Boulevard des Italiens ទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង ហើយមានចំណូលប្រចាំឆ្នាំប្រមាណ ៦៤,៨៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។

៦. China Construction Bank (ធនាគារសំណង់ចិន) ៖ China Construction Bank មានឈ្មោះកាត់ថា CCB ដែលស្ថាប័ននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៥៤ មានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅទីក្រុងប៉េកាំង ប្រទេសចិន។ ធនាគារនេះត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាធនាគារធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសចិន និងត្រូវបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាធនាគារធំជាងគេទី ២ នៅលើពិភពលោកផ្អែកលើតម្លៃមូលធនទីផ្សារ។ ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារគឺប្រមាណ ៦៥.០៦ ពាន់លានដុល្លារ។

៥. Industrial and Commercial Bank of China (ធនាគារឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មចិន) ៖ Industrial and Commercial Bank of China មានឈ្មោះកាត់ថា ICBC ។ ធនាគារនេះត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាធនាគារធំបំផុតនៅលើពិភពលោកផ្អែកលើទំហំមូលធនទីផ្សារ និងទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរបស់ខ្លួន។ ធនាគារនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៨៤ មានផ្តល់ជូនសេវាកម្មធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ និងវិនិយោគ។ ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ធនាគារនេះមានទីតាំងនៅទីក្រុងប៉េកាំង ប្រទេសចិន ហើយចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ ICBC ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួនប្រមាណ ៧៧.៨៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។

៤. AXA ៖ AXA គឺជាក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមានជំនាញក្នុងការផ្តល់ជូនសេវាកម្មចូលនិវត្តន៍ ធានារ៉ាប់រង និងវិនិយោគ។ ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៨១៧ ដោយមានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង។ ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺមានប្រមាណ ១១៦.៦៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។

៣. Assicurazioni Generali ៖ Assicurazioni Generali គឺជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងធំបំផុតមួយនៅលើពិភពលោក និងជាក្រុមហ៊ុនធំបំផុតនៅអ៊ីតាលី។ ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៨៣១ ហើយមានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅ Trieste ប្រទេសអ៊ីតាលី។ ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុននេះមានប្រមាណ ១១៩,៩៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។

២. Allianz ៖ Allianz គឺជាក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៨៩១។ ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានគេចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងធំបំផុតនៅលើពិភពលោក។ ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុននេះមានទីតាំងនៅទីក្រុងមុយនិច ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ ហើយចំណូលប្រចាំឆ្នាំមានប្រមាណ ១៤៤,២១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។

១. Berkshire Hathaway ៖ Berkshire Hathaway គឺជាក្រុមហ៊ុនធំបំផុតមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ ក្រុមហ៊ុននេះមានឯកទេសក្នុងការដំណើរការអាជីវកម្មផ្សេងៗដូចជាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត លក់គ្រឿងអលង្ការ លក់រាយគ្រឿងសង្ហារឹមផ្ទះ និងអាជីវកម្មផ្សេងទៀត។ ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៨៣៩ ហើយមានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅទីក្រុងអូម៉ាហា រដ្ឋណេប្រាស្កាស ហរដ្ឋអាមេរិក។ ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានប្រហែល ១៦២,៤៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 13/06/2024

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

អាជីវកម្មកែច្នៃភេសជ្ជៈទឹកអំពិលទុំផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុក កំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 13/06/2024

សហគ្រាសទឹកអំពិលទុំស្នាដៃអ្នកម្តាយ TAPT ជាសហគ្រាសដែលកំពុងផលិតភេសជ្ជៈទឹកអំពិលទុំមានរសជាតិឆ្ងាញ់ និងកំពុងមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់

គិតត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ ស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា ស្ថិតក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបាន

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 13/06/2024

ស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា គិតត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ នេះ នៅតែត្រូវបានវាយតម្លៃថា ស្ថិតក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបាន ពោលគឺនៅតែមាន “ចីរភាព” និង “ហានិភ័យកម្រិតទាប” ដដែល

ការជួបជុំធុរជនជិត ៥ពាន់នាក់មកពី ៥០ប្រទេសនៅសៀមរាប ផ្តល់ចំណូលដល់វិស័យទេសចរណ៍ និងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

ការជួបជុំធុរជនជិត ៥ ពាន់នាក់មកពី ៥០ប្រទេស ទីក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ផ្តល់ចំណូលដល់វិស័យទេសចរណ៍ និង សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

សម្ដេចធិបតី ៖ យើងមិនអាចរស់ដោយពឹងគេរហូតទេ ត្រូវតែពង្រឹងខ្លួនឯងឱ្យដើរចេញពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិច

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

សម្រាប់កម្ពុជា គឺកំពុងតែរំកឹលខ្លួនបន្តិចម្ដងៗចេញពីប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប ទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំខាងមុខនេះ

មធ្យោបាយ​ធ្វើដំណើរ​ទៅកាន់បណ្ដាខេត្ត​ជាប់​សមុទ្រ​នឹង​កាន់តែសំបូរបែប​នាពេលឆាប់ៗនេះ ខណៈ​សក្ដានុពល​វិនិយោគ​ក៏​កាន់​តែ​ទាក់​ទាញ​​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 13/06/2024

តំបន់​សមុទ្រ​កាន់តែបង្ហាញពីសក្ដានុពល​ទាក់ទាញខ្លាំង ក្រោយសមិទ្ធផល​ និងគម្រោង​វិនិយោគ​របស់រដ្ឋ​ និងឯកជន​បានបង្ហាញ​ខ្លួន​ជា​បន្តបន្ទាប់

ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន ៦ មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

យោងតាម​ការ​ព្យាករណ៍​របស់ Maybank Research Pte Ltd បានឲ្យដឹងថា ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសអាស៊ានទាំង ៦ រួមមាន៖ ឥណ្ឌូណេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី សិង្ហបុរី ថៃ វៀតណាម និងហ្វីលីពីន

ម៉ាឡេស៊ី ចំណាយលុយពង្រឹងវិស័យយោធាជើងទឹកតាមរយៈកុងត្រាសាងសង់នាវាចម្បាំងធុនធ្ងន់ថ្មីចំនួន៣គ្រឿង

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 13/06/2024

STM នឹងចាប់ផ្តើមសាងសង់នាវាចម្បាំងទាំង៣គ្រឿងនៅក្នុងឆ្នាំ២០២៤នេះហើយនឹងបញ្ចប់ការងារព្រមទាំងប្រគល់នាវាទៅឱ្យម៉ាឡេស៊ីក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំកន្លះខាងមុខ

តំណាងធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់អាជីវកម្មធុន មីក្រូ តូច និងមធ្យម ប្រមាណ ៣០០ នឹងមានវត្តមានក្នុងពិធីសម្ពោធកម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២»

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 13/06/2024

តំណាងធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់អាជីវកម្មធុន មីក្រូ តូច និងមធ្យម ប្រមាណ ៣០០នាក់ នឹងមានវត្តមានក្នុងពិធីសម្ពោធកម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២»

កម្ពុជា-សហភាពអឺរ៉ុប ឯកភាពក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មបន្ថែម

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/06/2024

កម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំង ចំពោះការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប និងអរគុណសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានជួយកម្ពុជាក្នុងការស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញក្រោយវិបត្តិផ្សេងៗ ដូចជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ កសិកម្ម ធនធានមនុស្ស និងការបោសសម្អាតមីនជាដើម...