អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ណែនាំគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវអនុលោមភាពពន្ធអន្តរជាតិ

ភ្នំពេញ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានដាក់ចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការវាយតម្លៃ និងប្រកាសខ្លួនជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលមានកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍ និងមិនមានកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍នូវព័ត៌មានគណនីជនជាតិអាមេរិក ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវអនុលោមភាពពន្ធអន្តរជាតិ និងអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីអនុលោមភាពពន្ធចំពោះគណនីក្រៅប្រទេសរបស់អាមេរិក។

អនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវអនុលោមភាពពន្ធអន្តរជាតិ និងអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីអនុលោមភាពពន្ធចំពោះគណនីក្រៅប្រទេសរបស់អាមេរិក (កិច្ចព្រមព្រៀង FATCA) ប្រកាសលេខ ១៤៥៩ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង FATCA និងក្នុងគោលបំណងកំណត់ឱ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការវាយតម្លៃ និងប្រកាសខ្លួនជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលមានកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍ និងមិនមានកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍នូវព័ត៌មានគណនីជនជាតិអាមេរិក អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារសូមធ្វើការណែនាំដល់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ដូចខាងក្រោម៖

១) គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុត្រូវពិនិត្យ និងសិក្សាឱ្យបានច្បាស់លាស់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀង FATCA ជាពិសេសលើលក្ខណវិនិច្ឆ័យដូចមានចែងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី២ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ និងសេចក្តីសង្ខេបស្តីពីការវាយតម្លៃខ្លួនជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនមានកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍ដូចមានជូនភ្ជាប់មកជាមួយ ដើម្បីបញ្ជាក់ថាជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលមានកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍ និងមិនមានកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍នូវព័ត៌មានគណនីជនជាតិអាមេរិក មុនពេលធ្វើការចុះបញ្ជីតាមប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអនឡាញ FATCA។

២). ចំពោះគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលបានពិនិត្យ និងវាយតម្លៃខ្លួនឃើញថាជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលមានកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍នូវព័ត៌មានគណនីជនជាតិអាមេរិក គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនោះត្រូវចុះបញ្ជីតាមប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអនឡាញ FATCA និងអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចនានាដូចមានចែងក្នុងប្រកាសលេខ១៤៥៩ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង FATCA។

៣) ចំពោះគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលបានពិនិត្យ និងវាយតម្លៃខ្លួនឃើញថាជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនមានកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍នូវព័ត៌មានគណនីជនជាតិអាមេរិក គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនោះត្រូវដាក់លិខិតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរស្តីពីការវាយតម្លៃ និងប្រកាសខ្លួនជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនមានកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍ដោយមានភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារគាំទ្រមកកាន់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនឹងធ្វើការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយលក្ខណវិនិច្ឆ័យដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី១ ខាងលើ។

៤) ចំពោះគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុបានពិនិត្យ និងសិក្សានូវបទប្បញ្ញត្តិដូចមានចែងក្នុងចំណុចទី១ ខាងលើ ប៉ុន្តែនៅពុំទាន់អាចវាយតម្លៃបានថាខ្លួនជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលមានកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍ ឬមិនមានកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍នូវព័ត៌មានគណនីជនជាតិអាមេរិក គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងផ្ទាល់មកការិយាល័យផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននៃនាយកដ្ឋាននីតិកម្ម គោលនយោបាយសារពើពន្ធ និងសហប្រតិបត្តិការពន្ធដារអន្តរជាតិ ដើម្បីផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់អំពីស្ថានភាពរបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ឬតាមរយៈទូរសព្ទលេខ ០២៣ ៨៨៣ ៧២៧។

៥) ក្នុងករណីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនមានកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍មានការកែប្រែស្ថានភាព ឬលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលនាំឱ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនោះក្លាយទៅជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលមានកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនោះត្រូវចុះបញ្ជីតាមប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអនឡាញ FATCA និងអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចនានា ដូចមានចែងក្នុងប្រកាសលេខ ១៤៥៩ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង FATCA ។ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារសង្ឃឹមជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នឹងចូលរួមអនុវត្តតាមខ្លឹមសារ និងសេចក្ដីណែនាំនេះប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ធនាគារពិភពលោកលើកឡើងពីបញ្ហាកំពុងកើតឡើង ៣ ដែលរារាំងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 20/06/2024

ប្រធានសេដ្ឋវិទូរបស់ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលហាក់ដូចជាកំពុងនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកស្ថិរភាព ប៉ុន្តែពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយចំនួន

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកដល់ប្រទេសវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 20/06/2024

កាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ យន្តហោះរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានចុះចតនៅទីក្រុងហាណូយ ហើយវៀតណាមគឺជាគោលដៅចុងក្រោយរបស់គាត់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ី

វេទិកា​ធុរកិច្ច​ កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​​ នឹង​ជួយ​ជំរុញ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងបង្កើត​ភាពជា​ដៃគូ​យូរអង្វែង​នៅ​ក្នុង​វិ​ស័​យ​សំខាន់​ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ ​និង​សហ​ព័ន្ធ​ធុរកិច្ច​សិង្ហបុរី​ ​បាន​សហការ​គ្នា​រៀបចំ​វេទិកា​ធុរកិច្ច​កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​ ​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១​៩​ ​ខែ​មិថុនា​ ​នៅ​សណ្ឋាគារ​ ​Co​nr​a​d​ ​Cent​e​nn​i​a​l​ ​Singapore

អាហារសម្រន់ប្រភេទថ្មី មានទាំងរសជាតិឆ្ងាញ់ ផ្តល់គុណតម្លៃដល់សុខភាព និងរួមចំណែកជួយដល់ជីវភាពកសិករក្នុងតំបន់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 19/06/2024

ថ្មីៗនេះ Sabara Best Food បានចេញលក់នូវផលិតផលអាហារសម្រន់ថ្មីបីមុខ ដែលមានរសជាតិថ្មី ប្លែកមាត់ខុសពីគេ និងចូលរួមជួយដល់ជីវភាពកសិករកាន់តែច្រើន។

រដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្ម កៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើប ដើម្បីទទួលបានផលចំណេញច្រើន ហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅកាន់ទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

ឯកឧត្តម ឌិតទីណា បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករជាសមាជិកសហគមន៍ដាំបន្លែនៅខេត្តតាកែវ ក្នុងបំណងកៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជា «សហគមន៍កសិកម្មទំនើប»

ម៉ាឡេស៊ីកំពុងត្រៀមខ្លួនក្នុងការចូលរួមជាសមាជិកក្រុមប្រទេស BRICS

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

នាយករដ្ឋមន្រ្តីម៉ាឡាស៊ី អាន់វ៉ា អ៊ីប្រាហ៊ីម លើកឡើងថា ម៉ាឡេស៊ីបានបានធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការចូលរួមជាមួយ BRICS ហើយនឹងដាក់នីតិវិធីជាផ្លូវការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ខណៈដែលកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលចុងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូង

អាជីវកម្មរាប់រយដកខ្លួនចេញពីទីផ្សាររុស្សី ប៉ុន្តែយីហោធំៗបន្តម៉ាកពាណិជ្ជកម្មក្នុងទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

Coca Cola បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងទីផ្សាររុស្ស៊ីតាំងតែពីឆ្នាំ១៩៨០ក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនាទីក្រុងមូស្គូ និងឆ្នាំ១៩៩០ នៅតាមហាង McDonald's

អ្នកជំនាញប្រាប់ពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្ចី ដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/06/2024

អ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់លុយកម្ចី ឬឥណទានពីធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ហើយវិធីសាស្ត្រទាំងនេះរួមមានការផ្តោតលើការប្រើប្រាស់កម្ចីឱ្យចំគោលដៅ

គម្រោង​វិនិយោគ​ពាក់ព័ន្ធនឹង​អគារ​ជាប់គាំង​​នៅខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ទទួលបានការលើក​ទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារ​ ៨ ​ចំណុច​សំខាន់ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 19/06/2024

រាជរដ្ឋាភិបាល​បានលើកទឹកចិត្ត​ផ្នែកពន្ធដារ​ជាច្រើន​ដល់​វិនិយោគិនណាដែលមានបំណងមក​វិនិយោគ​នៅខេត្តព្រះសីហនុ ជាពិសេស​លើ​គម្រោងអគារ​ជាប់គាំង​

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី MOEX ផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូ ដោយសារទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិក

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 19/06/2024

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី Moscow Exchange (MOEX) បានផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូចូលជាធរមាននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដោយសាររតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីទណ្ឌកម្មថ្មីមកលើប្រទេសនេះ