ដឹងទេថា អត្រាការប្រាក់អវិជ្ជមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច ?

ភ្នំពេញ ៖ អត្រាការប្រាក់ត្រូវបានកំណត់ថា ជាតម្លៃដែលត្រូវចំណាយក្នុងការខ្ចីប្រាក់។ ឧទាហរណ៍អត្រាការប្រាក់ ២% ប្រចាំឆ្នាំលើប្រាក់កម្ចី ១០០ដុល្លារ មានន័យថា អ្នកខ្ចីត្រូវសងប្រាក់កម្ចីដំបូងបូកនឹង ២ ដុល្លារបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីខ្ចីមួយឆ្នាំពេញ។ ដូច្នេះ តើវាមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលយើងមានអត្រាការប្រាក់អវិជ្ជមាន? ​

នៅគ្រាដំបូង អត្រាការប្រាក់អវិជ្ជមានហាក់ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រចម្លែក និងមិនសមទំនង។ ហេតុអ្វីបានជាអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចី បង់ប្រាក់ឱ្យនរណាម្នាក់ដើម្បីខ្ចីប្រាក់ខ្លួនទៅវិញទាំងដែលថាអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីគឺជាអ្នកដែលប្រថុយនឹងហានិភ័យនៃការមិនសងប្រាក់កម្ចីត្រឡប់វិញ? ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មានពេលខ្លះដែលធនាគារកណ្តាលអស់ជម្រើសក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចប្រទេស ហើយងាកទៅរកវិធានការនៃការបង្កើតជាអត្រាការប្រាក់អវិជ្ជមាន។

អត្រាការប្រាក់អវិជ្ជមានមិនត្រឹមតែជាឧបករណ៍គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុដែលមិនធម្មតានោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជាគោលនយោបាយ ថ្មីមួយផងដែរ។ នៅខែកក្កដាឆ្នាំ ២០០៩ ធនាគារ Riksbank បានកាត់បន្ថយអត្រាប្រាក់បញ្ញើរបស់ខ្លួនមកនៅត្រឹម -0.២៥%។ ធនាគារកណ្តាលអ៊ឺរ៉ុប(ECB) ក៏បានប្រើប្រាស់គោលការណ៍ កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៤ នៅពេលដែលខ្លួនបានទម្លាក់អត្រាប្រាក់បញ្ញើរបស់ខ្លួនមកនៅត្រឹម -០,១%។

ហេតុអ្វីបានជាគេជ្រើសរើសប្រើគោលការណ៍ដ៏ចម្លែកបែបនេះ? អ្នកអនុម័តគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុមានការភ័យខ្លាចថា អឺរ៉ុបមានហានិភ័យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិបរិត្តផរណា។ នៅក្នុងអំឡុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច ប្រជាជន និងម្ចាស់អាជីវកម្មមាននិន្នាការទុកលុយរបស់ពួកគេ ខណៈពេលដែលពួកគេរង់ចាំឱ្យសេដ្ឋកិច្ចមានភាពប្រសើរឡើង។ ប៉ុន្តែឥរិយាបថបែបនេះអាចធ្វើឱ្យសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធ្លាក់ចុះថែមទៀតដោយសារកង្វះការចំណាយ បណ្តាលឱ្យបាត់បង់ការងារ ប្រាក់ចំណេញថយចុះ និងតម្លៃទំនិញធ្លាក់ចុះ ដែលទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យប្រជាជនកាន់តែភ័យខ្លាច និងមិនសូវចាយលុយ។ ដោយសារការចំណាយកាន់តែទាប តម្លៃទំនិញកាន់តែធ្លាក់ចុះជាថ្មីម្តងទៀតដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យប្រជាជនរង់ចាំតម្លៃទំនិញធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតជាបន្តបន្ទាប់។

នេះគឺជាវដ្តនៃបរិត្តផរណាដែលធនាគារកណ្តាលអ៊ឺរ៉ុបកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្រ្តនៃការប្រាក់អវិជ្ជមាន ដែលមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារទៀតផង។ ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់អវិជ្ជមាន បើធនាគារយកប្រាក់ដែលបានដាក់តម្កល់ទុកនៅក្នុងធនាគារកណ្តាល នោះគេនឹងត្រូវខាតដែលចំនួនប្រាក់នឹងថយចុះ ជាជាងការទទួលបានចំណេញការប្រាក់។ តាមរយៈការគិតការប្រាក់លើការតម្កល់លុយទុកបែបនេះ វាជាការលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការខ្ចីប្រាក់បន្ថែមនិងកុំយកប្រាក់មកទុក។

តាមទ្រឹស្តី ធនាគារគួរតែផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់អ្នកខ្ចីក្នុងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងអត្រាការប្រាក់នៃការតម្កល់ប្រាក់ទុកនៅធនាគារកណ្តាល។ លើសពីនេះអត្រាអវិជ្ជមានដែលអនុម័យដោយធនាគារកណ្តាល ក៏មានឥទ្ធិពលលើគណនីបញ្ញើនិងប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារពាណិជ្ជផងដែរ ដែលមានន័យថាអ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើក៏នឹងត្រូវបានគិតប្រាក់ពីការទុកប្រាក់របស់ពួកគេនៅធនាគារផងដែរ។ នេះជាការជម្រុយឲ្យប្រជាជនខ្ចីប្រាក់និងយកប្រាក់ទៅពង្រីកអាជីវកម្មដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានកំណើននៃរំហូរសាច់ប្រាក់ឡើងវិញ។

មូលហេតុចម្បងមួយទៀតដែល ECB បានប្រើអត្រាការប្រាក់អវិជ្ជមាន គឺធ្វើឱ្យតម្លៃប្រាក់អឺរ៉ូធ្លាក់ចុះ។ ទិន្នផលទាបឬអវិជ្ជមានលើបំណុលអឺរ៉ុបនឹងរារាំងវិនិយោគិនបរទេស ដូច្នេះតម្រូវការប្រាក់អឺរ៉ូនឹងធ្លាក់ចុះ។ ប្រាក់អឺរ៉ូដែលខ្សោយនេះនឹងជំរុញតម្រូវការសម្រាប់ការនាំចេញដែលជាការជំរុញឱ្យអាជីវកម្មក្នុងស្រុកពង្រីកខ្លួន។

អត្រាការប្រាក់អវិជ្ជមាននេះគឺជាភស្តុតាងនៃស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលអ្នករៀបចំគោលនយោបាយជឿជាក់ថាជាលក្ខណៈនៃសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប។ នៅពេលដែលអត្រាអតិផរណានៅតំបន់ចាយប្រាក់អឺរ៉ូធ្លាក់ចូលទៅរកបរិត្តផរណានៅ -0.៦% ក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៥ អ្នករៀបចំគោលនយោបាយអឺរ៉ុបបានសន្យាថានឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីចៀសវាងការធ្លាក់ចុះនៃបរិត្តផរណា។ ដោយឡែកក៏មានអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានព្រមានថាគោលនយោបាយអត្រាការប្រាក់អវិជ្ជមានអាចមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដោយអចេតនា។

គូសបញ្ជាក់ថា នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះវិញ ទោះបីជាធនាគារកណ្តាលអាមេរិកមិនដែលប្រើប្រាស់គោលនយោបាយអត្រាការប្រាក់អវិជ្ជមានក៏ដោយ ប៉ុន្តែអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្តាលអាមេរិកធ្លាក់ចុះមកជិតសូន្យ កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនាឆ្នាំ ២០២០ នៅពេលដែលគេកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់មកនៅត្រឹមចន្លោះ ០% ទៅ ០.២៥% ៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

បច្ចេកវិទ្យាទំនើបមនុស្សយន្ត Da vinci xi ជួយគ្រូពេទ្យវះកាត់កន្លែងស្មុគស្មាញ ចំគោលដៅ និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 21/06/2024

បច្ចេកវិទ្យាទំនើបមនុស្សយន្ត Da vinci xi ជួយគ្រូពេទ្យវះកាត់កន្លែងស្មុគស្មាញ ចំគោលដៅ និងមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់បំផុត ។

កម្ពុជាអាចជាទីផ្សារយានយន្ដអគ្គិសនីដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ចិន

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 21/06/2024

ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងឈានទៅកាន់តំណែងជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៥០ ខណៈដែលទាំងធនធានមនុស្ស ភាពរីកចម្រើន និងការអភិវឌ្ឍ ស្របនឹងនិន្នាការនៃតម្រូវការរថយន្តអគ្គិសនីត្រូវបានព្យាករណ៍​ថានឹងកើនឡើង

ជីធម្មជាតិអាចម៍ជន្លេន មានផលប្រយោជន៍ច្រើនលើការដាំដុះ ដែលកសិករគួរយល់ដឹង

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 21/06/2024

សត្វជន្លេន គេអាចទាញយកប្រយោជន៍បានច្រើនសម្រាប់អនុគ្រោះដល់ការដាំដុះតាមរយៈការចិញ្ចឹម និងទាញយកអាចម៍របស់វាមកកែច្នៃធ្វើជាជីធម្មជាតិដែលមានជីជាតិសម្រាប់ដំណាំយ៉ាងល្អប្រសើរ។

ស្វែង​យល់ពី​នីតិវិធី​នៃការ​ចុះបញ្ជី​ដីធ្លីមានលក្ខណៈជា​ប្រព័ន្ធ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 21/06/2024

ការ​ចុះបញ្ជីដីធ្លី​មានលក្ខណៈជា​ប្រព័ន្ធមានដំណាក់​សំខាន់ៗ៥ដំណាក់កាល ដែល​ប្រជាពលរដ្ឋ​និង​ម្ចាស់ដីធ្លីទាំងអស់​គួរ​ស្វែង​យល់​

ធនាគារពិភពលោក​អនុម័តកញ្ចប់​ឥណទាន​​ ២៧៥​ លានដុល្លារ ដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ដល់កំណើន និងភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 21/06/2024

ក្រុមប្រឹក្សានាយកនៃធនាគារពិភពលោក នៅថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ បានសម្រេចអនុម័តលើកញ្ចប់ឥណទានតម្លៃ ២៧៥ លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ជួយទ្រទ្រង់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជា ក្នុងការជំរុញកំណើន និងភាពធន់របស់សេដ្ឋកិច្ច ក្នុងរយៈពេលវែងឆ្ងាយទៅមុខ

តម្លៃមាសបានបន្តឡើងថ្លៃ ១,៤ ភាគរយ ឬ ២ ៣៥៨ ដុល្លារក្នុងមួយអោន

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 21/06/2024

តម្លៃមាសឡើងថ្លៃ ១,៤ ភាគរយ ឬ ២ ៣៥៨ ដុល្លារក្នុងមួយអោន ដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលពីរសប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីរបាយការណ៍បង្ហាញថា ការលក់រាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចុះខ្សោយ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ធន់ វឌ្ឍនា ៖ ច្បាប់ស្តីពីការវិនិយោគរបស់កម្ពុជាមានភាពអំណោយផលសម្រាប់ដៃគូវិនិយោគ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 21/06/2024

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ធន់ វឌ្ឍនា មានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថា គោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាទាក់ទងនឹងការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) ជាពិសេសច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គឺមានភាពអំណោយផលសម្រាប់ដៃគូវិនិយោគ

តម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះបន្តិច បន្ទាប់ពីឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល ៧ សប្តាហ៍ជាប់ៗគ្នា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 21/06/2024

ទន្ទឹមនឹងនេះ តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាកធ្លាក់ចុះ ០,៦២ ភាគរយ ឬ ៨៥,៦០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ធ្លាក់ចុះ ០,៧១ ភាគរយ ឬ ៨១,១៥ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វិភាគ ៖ បេសកកម្មមេដឹកនាំរុស្ស៊ីសប្តាហ៍នេះអាចជាការទាក់ម៉ូយចាស់វៀតណាមយកលុយទិញគ្រាប់ពីកូរ៉េខាងជើង

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 21/06/2024

កាលពីឆ្នាំ២០២៣ វៀតណាមមិនមានធ្វើការបញ្ជាទិញអាវុធថ្មីបន្ថែមណាមួយគួរឲ្យកត់សំគាល់ឡើយ ហើយកំពុងសម្លឹងមើលដៃគូមួយចំនួនសម្រាប់បំពេញផែនការអាវុធ

ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុជាបំណិនជីវិតមួយជួយឱ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហិរញ្ញវបានត្រឹមត្រូវ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 20/06/2024

ស្របពេលចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុក្លាយជាកម្លាំងចលករមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញឱ្យមានការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលជាប្រភពទុនដ៏សមស្រប មានតម្លៃទាប ហានិភ័យទាបសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅផ្សេងៗ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក៏ដូចជាសមាគមហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ក្រុមគោលដៅ និងសាធារណៈជនទូទៅ។