វីធីសាស្ត្រពង្រីកការរកស៊ីជោគជ័យតាមរយៈទីផ្សារឌីជីថល

នៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថល ការបង្កើតកេរ្តិ៍ឈ្មោះឱ្យឈររឹងមាំលើប្រព័ន្ធឌីជីថលគឺជារឿងសំខាន់ចាំបាច់ណាស់សម្រាប់អាជីវកម្មគ្រប់ទំហំ។ ដូច្នេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ផលិតផល និងសេវាកម្មក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នកឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ទីផ្សារឌីជីថលមានតួនាទីសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជួយជំរុញឱ្យសម្រេចការងារនេះបាន។ ក្នុងការអនុវត្ត យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារឌីជីថល តម្រូវឱ្យមានការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដ៏មានឥទ្ធិពលជាច្រើនផ្សេងៗសម្រាប់យកមកអនុវត្ត នៅក្នុងនោះ មានវិធីសាស្ត្រមួយដែលកំពុងពេញនិយម និងអាចជួយសម្រេចគោលដៅអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាបាន គឺការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈអត្ថបទឬវីដេអូពាណិជ្ជកម្ម។

ឥទ្ធិពលនៃអត្ថបទឬវីដេអូពាណិជ្ជកម្ម៖

អត្ថបទឬវីដេអូពាណិជ្ជកម្ម គឺជាស្ពានផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកជាមួយនឹងអតិថិជនគោលដៅ ដែលទំនាក់ទំនងនេះនឹងជួយបញ្ជូននូវព័ត៌មានសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុន និងផលិតផលឬសេវាកម្មដែលអ្នកចង់ផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អតិថិជនទាំងនោះ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់អត្ថបទឬវីដេអូពាណិជ្ជកម្ម ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកអាចកសាងភាពជិតស្និទ្ធជាមួយអតិថិជន កសាងទំនុកចិត្តពីអតិថិជន និងបង្កើនការលក់។ ដូច្នេះគ្រប់ក្រុមហ៊ុនត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រមួយនេះ ដោយផ្សព្វផ្សាយនូវសារ ឬព័ត៌មានសំខាន់ៗ និងចាំបាច់ ដើម្បីឱ្យកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអ្នកឮទៅដល់អតិថិជនគោលដៅកាន់តែទូលំទូលាយ និងកសាងទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយនឹងអតិថិជនដែលមានស្រាប់ និងអតិថិជនថ្មីឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

ប្រសិទ្ធភាពនៃអត្ថបទឬវីដេអូពាណិជ្ជកម្ម៖

ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទាំងតូចទាំងធំរាប់មិនអស់សុទ្ធតែទទួលបានជោគជ័យលើការពង្រីកកេរ្តិ៍ឈ្មោះ និងបង្កើនការលក់ផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ខ្លួនដោយសារឥទ្ធិពលនៃការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈអត្ថបទឬវីដេអូពាណិជ្ជកម្ម។ នេះបង្ហាញឱ្យឃើញថាវិធីសាស្ត្រមួយនេះគឺជាគន្លឹះស្នូលសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់ពួកគេ។ ការសរសេរអត្ថបទផ្សព្វផ្សាយពីចំណុចពិសេស និងចំណុចសំខាន់ៗនៃជំនាញ សេវាកម្ម ឬផលិតផល ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហា ឬតម្រូវការរបស់អតិថិជនគោលដៅ  របស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក នោះនឹងជួយឱ្យក្រុមហ៊ុនអ្នកទទួលបានការគាំទ្រនិងឈានមុខគេនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែលខ្លួនស្ថិតនៅ។ ប៉ុន្តែការផលិតអត្ថបទឬវីដេអូពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវទាមទារឱ្យមានភាពយកចិត្តទុកដាក់ និងភាពល្អិតល្អន់ដោយអ្នកជំនាញ ដើម្បីបង្កើតប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់បង្កើនការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក និងអាចបង្ហាញពីសក្តានុពលនៃក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកបានទៀតផង។ AMS មានអ្នកជំនាញដែលស្វែងយល់ពីគោលដៅអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក និងយល់ច្បាស់ពីអតិថិជនគោលដៅរបស់អ្នក ព្រមទាំងផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់ជូនលោកអ្នកសម្រាប់សេវាកម្មសរសេរអត្ថបទឬផលិតវីដេអូពាណិជ្ជកម្មនេះទៀតផង។

ហេតុអ្វីត្រូវការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ AMS?

AMS យល់ច្បាស់ពីការដាក់យុទ្ធសាស្ត្រ ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រ និងការបង្កើតមាតិកាសម្រាប់ទីផ្សារឌីជីថល។ យើងមានអ្នកបច្ចេកទេសទៅតាមជំនាញនីមួយៗសម្រាប់សិក្សាពីគោលដៅអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក ការសិក្សាពីអត្តចរិត តម្រូវការ និងបញ្ហារបស់អតិថិជនគោលដៅអ្នក។ ហេតុអ្វីអ្នកត្រូវជ្រើសរើស AMS ជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នក?

ទី១. ជំនាញ និងបទពិសោធន៍៖ អ្នកសរសេរអត្ថបទនិងផលិតកររបស់ AMS មានការយល់ដឹងច្បាស់ស្ទើគ្រប់វិស័យ ដូច្នេះយើងអាចស្វែងយល់ពីក្រុមហ៊ុនអ្នកនិងអាចបង្កើតមាតិកាយ៉ាងស្រួច​​​​សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់អតិថិជនរបស់លោកអ្នក។

ទី២. ភាពបត់បែន៖ យើងយល់ច្បាស់ថាក្រុមហ៊ុននីមួយៗមានគោលដៅអាជីវកម្ម និងតម្រូវការខុសៗគ្នា។ ដូច្នេះអ្នកសរសេរអត្ថបទនិងផលិតកររបស់យើងអាចបត់បែន និងផ្តល់សេវាកម្មទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្តែងបាន ដោយធានាថាអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនអ្នកចង់ផ្សព្វផ្សាយប្រាកដជាដូចទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។

ទី៣. វីធីសាស្ត្រនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ៖ AMS នឹងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទនិងវីដេអូពាណិជ្ជកម្ម ដោយបន្ថែមភាពច្នៃប្រឌិត និងការវិភាគទិន្នន័យ ដើម្បីធានាឱ្យបានលទ្ធផលដូចការរំពឹងទុក។ យើងផ្តោតសំខាន់លើការពង្រីកកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នក និងលទ្ធផលរំពឹងទុក។

ទី៤. ការជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រ៖ AMS មានសេវាកម្មផលិតអត្ថបទនិងវីដេអូពាណិជ្ជកម្មច្រើនប្រភេទដូចជា៖ អត្ថបទប្រកាសព័ត៌មាន អត្ថបទផ្សព្វផ្សាយទូទៅ អត្ថបទផ្សព្វផ្សាយបែបសាច់រឿងខ្លី អត្ថបទផ្សព្វផ្សាយពីព្រឹត្តិការណ៍ វីដេអូផ្សព្វផ្សាយ និងវីដេអូរឿងខ្លីៗជាដើម។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់នូវសេវាកម្មណាមួយទាំងអស់នេះ AMS នឹងអាចបង្កើតតម្រូវការទីផ្សារជូនដល់ក្រុមហ៊ុនលោកអ្នកបាន។

ជាចុងក្រោយ នៅសម័យទីផ្សារឌីជីថលនេះ ការផលិតនិងផ្សព្វផ្សាយដោយប្រើអត្ថបទនិងវីដេអូពាណិជ្ជកម្មគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងការប្រែផ្លាស់កេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នកបាន។ តាមរយៈ AMS អ្នកមានឱកាសទទួលការប្រឹក្សា និងធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើង ដើម្បីផលិតមាតិកាដែលល្អ និងមានប្រសិទ្ធភាព។ ធ្វើការទំនាក់ទំនងមក AMS ឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលការប្រឹក្សាយោបល់។


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 13/06/2024

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

អាជីវកម្មកែច្នៃភេសជ្ជៈទឹកអំពិលទុំផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុក កំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 13/06/2024

សហគ្រាសទឹកអំពិលទុំស្នាដៃអ្នកម្តាយ TAPT ជាសហគ្រាសដែលកំពុងផលិតភេសជ្ជៈទឹកអំពិលទុំមានរសជាតិឆ្ងាញ់ និងកំពុងមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់

គិតត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ ស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា ស្ថិតក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបាន

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 13/06/2024

ស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជា គិតត្រឹមត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ នេះ នៅតែត្រូវបានវាយតម្លៃថា ស្ថិតក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបាន ពោលគឺនៅតែមាន “ចីរភាព” និង “ហានិភ័យកម្រិតទាប” ដដែល

ការជួបជុំធុរជនជិត ៥ពាន់នាក់មកពី ៥០ប្រទេសនៅសៀមរាប ផ្តល់ចំណូលដល់វិស័យទេសចរណ៍ និងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

ការជួបជុំធុរជនជិត ៥ ពាន់នាក់មកពី ៥០ប្រទេស ទីក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ផ្តល់ចំណូលដល់វិស័យទេសចរណ៍ និង សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

សម្ដេចធិបតី ៖ យើងមិនអាចរស់ដោយពឹងគេរហូតទេ ត្រូវតែពង្រឹងខ្លួនឯងឱ្យដើរចេញពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិច

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

សម្រាប់កម្ពុជា គឺកំពុងតែរំកឹលខ្លួនបន្តិចម្ដងៗចេញពីប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាប ទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំខាងមុខនេះ

មធ្យោបាយ​ធ្វើដំណើរ​ទៅកាន់បណ្ដាខេត្ត​ជាប់​សមុទ្រ​នឹង​កាន់តែសំបូរបែប​នាពេលឆាប់ៗនេះ ខណៈ​សក្ដានុពល​វិនិយោគ​ក៏​កាន់​តែ​ទាក់​ទាញ​​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 13/06/2024

តំបន់​សមុទ្រ​កាន់តែបង្ហាញពីសក្ដានុពល​ទាក់ទាញខ្លាំង ក្រោយសមិទ្ធផល​ និងគម្រោង​វិនិយោគ​របស់រដ្ឋ​ និងឯកជន​បានបង្ហាញ​ខ្លួន​ជា​បន្តបន្ទាប់

ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន ៦ មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 13/06/2024

យោងតាម​ការ​ព្យាករណ៍​របស់ Maybank Research Pte Ltd បានឲ្យដឹងថា ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសអាស៊ានទាំង ៦ រួមមាន៖ ឥណ្ឌូណេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី សិង្ហបុរី ថៃ វៀតណាម និងហ្វីលីពីន

ម៉ាឡេស៊ី ចំណាយលុយពង្រឹងវិស័យយោធាជើងទឹកតាមរយៈកុងត្រាសាងសង់នាវាចម្បាំងធុនធ្ងន់ថ្មីចំនួន៣គ្រឿង

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 13/06/2024

STM នឹងចាប់ផ្តើមសាងសង់នាវាចម្បាំងទាំង៣គ្រឿងនៅក្នុងឆ្នាំ២០២៤នេះហើយនឹងបញ្ចប់ការងារព្រមទាំងប្រគល់នាវាទៅឱ្យម៉ាឡេស៊ីក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំកន្លះខាងមុខ

តំណាងធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់អាជីវកម្មធុន មីក្រូ តូច និងមធ្យម ប្រមាណ ៣០០ នឹងមានវត្តមានក្នុងពិធីសម្ពោធកម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២»

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 13/06/2024

តំណាងធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់អាជីវកម្មធុន មីក្រូ តូច និងមធ្យម ប្រមាណ ៣០០នាក់ នឹងមានវត្តមានក្នុងពិធីសម្ពោធកម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២»

កម្ពុជា-សហភាពអឺរ៉ុប ឯកភាពក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មបន្ថែម

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/06/2024

កម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំង ចំពោះការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប និងអរគុណសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានជួយកម្ពុជាក្នុងការស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញក្រោយវិបត្តិផ្សេងៗ ដូចជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ កសិកម្ម ធនធានមនុស្ស និងការបោសសម្អាតមីនជាដើម...