អ្នកជំនាញណែនាំពីគន្លឹះធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធការពារហិរញ្ញវត្ថុមានភាពរឹងមាំ

ភ្នំពេញ ៖ ប្រព័ន្ធការពារហិរញ្ញវត្ថុ គឺសំដៅដល់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងរក្សាបាននូវសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុល្អប្រសើរ ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែចង់បាន ដើម្បីចៀសវាងបំណុលលើសលប់ ហើយដើម្បីសម្រេចបានប្រព័ន្ធការពារហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំ គឺលុះត្រាតែមានទម្លាប់កត់ត្រាទិន្នន័យចំណូលចំណាយត្រឹមត្រូវ និងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ។ នេះបើយោងតាមការណែនាំរបស់អ្នកឯកទេសផ្នែកចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ។

លោក ទិត្យ កំរង ស្ថាបនិក និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន ឫទ្ធិពល ជាអ្នកឯកទេសផ្នែកចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ បានពន្យល់ថា ប្រព័ន្ធការពារហិរញ្ញវត្ថុគឺសំដៅដល់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រោះវាមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នា ហើយពេលមានការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុបានល្អ នោះទើបវាមានប្រព័ន្ធការពារហិរញ្ញវត្ថុ។

លោកបាថ្លែងបន្តថា បើនិយាយពីប្រ័ន្ធការងារហិរញ្ញវត្ថុ វាប្រៀបដូចនឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយមនុស្សដែរ ដែលការពារពីផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗពីខាងក្រៅ ដូចជាមេរោគ និងជំងឺផ្សេងៗជាដើម។ សម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារហិរញ្ញវត្ថុ វាសំដៅទៅលើការពារកុំឱ្យមានបញ្ហាផ្នែកសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុ។ ជាមួយគ្នា យើងត្រូវបង្កាកុំឱ្យមានហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាការជៀសវាងពីបំណុលលើសលប់ ការសម្រេចហិរញ្ញវត្ថុមិនត្រឹមត្រូវ ហើយការចាយវាយមិនត្រូវត្រូវ ដែលវាអាចនាំឱ្យជាបង្កើតជាបំណុល។

លោកបញ្ជាក់ដូច្នេះថា ៖

“ការរៀបចំហិរញ្ញវត្ថុឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ក្នុងនោះគឺមានការធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុ គោលការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន ឬក្នុងគ្រួសារច្បាស់លាស់ នៅពេលដែលអនុវត្តតាមចំណុចទាំងនេះបាន វាអាចបង្កើតបានជាប្រព័ន្ធការពារហិរញ្ញវត្ថុ។ សុខភាពហិរញ្ញវត្ថុល្អគឺយើងមានចំណូលគ្រប់គ្រាន់ ដែលអាចអនុញ្ញាតឱ្យយើងអាចចំណាយលើតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង សម្រេចលើគោលបំណងដែលយើងចង់បាន ហើយអាចដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងភ្លាមៗទាក់ទនងនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ”

លោក ទិត្យ កំរង បានលើកឡើងថា ៖

“និយាយជារួម ខ្ញុំយល់ឃើញថា ប្រព័ន្ធការពារហិរញ្ញវត្ថុគឺប្រព័ន្ធការពារមួយ ដែលធ្វើឱ្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងបានប្រសើរ ហើយយើងមានចំណូលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃ និងអាចដោះស្រាយបានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុណាមួយដែលកើតឡើងភ្លាមៗ ដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់កម្ចីណាដែលនាំឱ្យមានបញ្ហាចំណាយកាន់តែច្រើន”

ទាក់ទងនឹងសំនួរថា តើធើ្វដូចម្តេចដើម្បីបង្កើតឱ្យមានប្រព័ន្ធការពារហិរញ្ញវត្ថុ លោកបានលើកឡើងថា ៖

“យើងត្រូវមានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ និងត្រូវចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ឬកម្មពិធីសិក្សាដែលមានក្បូនខ្នាតត្រឹមត្រូវ ដែលអាចជួយឱ្យយើងមានទម្លាប់ល្អក្នុងការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុ និងមានបំណិនក្នុងជីវិត”

លោក ទិត្យ កំរង បានពន្យល់បន្ថែមថា ៖

“សុខភាពហិរញ្ញវត្ថុគឺនិយាយពីចំណូល ចំណាយ ការសន្សំ និងបំណុល។ ក្នុងវដ្តរបស់វា យើងត្រូវរកចំណូល ហើយបើចំណូលលើសចំណាយ យើងអាចសន្សំប្រាក់បាន ប៉ុន្តែបើការចំណាយលើសចំណូល ក្នុងករណីបន្ទាន់ណាមួយនោះ គឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់កម្ចី ដែលវាធ្វើឱ្យប៉ះពាល់បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើង។ ដើម្បីមានប្រព័ន្ធការពារហិរញ្ញវត្ថុ យើងត្រូវគ្រប់គ្រងចំណូល និងចំណាយរបស់យើងឱ្យបានត្រឹមត្រូវ”

ការប្រើប្រាស់កម្ចីណាមួយដោយឥតព្រៀងទុក ឬក៏អាចនិយាយបានថា វាជាកម្ចីដោះទាល់ អំឡុងបញ្ហាកើតឡើងភ្លាមៗ គឺវាបង្កើនដល់ការចំណាយ ស្របពេលចំណូលមិនអាចនឹងចំណាយទៀត នោះគឺធ្វើឱ្យចំណាយកើនឡើង និងមានផលប៉ះពាល់សុខភាពហិរញ្ញវត្ថុ។

ទាក់ទនឹងបញ្ហានេះ លោក ទិត្យ កំរង បានលើកឡើថា ការប្រើប្រាស់កម្ចីដោះទាល់កាន់តែច្រើនទៅៗ នោះវាអាចធ្វើឱ្យបំណុលកើនឡើងលើសលប់ ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយស ឬបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដែលត្រូវមានប្រព័ន្ធការពារហិរញ្ញវត្ថុ ហើយត្រូវដឹងថា មានចំណូលប៉ុន្មាន ចំណាយប៉ុន្មាន និងខ្ទង់សន្សំឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ហើយក្នុងករណីត្រូវប្រើប្រាស់កម្ចីជាចាំបាច់ ត្រូវខ្ចីដោយពិចារណាឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងសម្រេចចិត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវ នោះផលល្អពីការប្រើប្រាស់កម្ចីនឹងផ្តល់ឱ្យវិញ។ លោកបានបញ្ជាក់ថា ៖

“វាដូចជាការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយដែរ យើងចង់មានភាពច្បាស់លាស់ នោះយើងចាំបាច់ត្រូវមានទិន្នន័យ ដូច្នេះការកត់ត្រាចំណូលចំណាយប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ ប្រចាំខែ ដើម្បីឱ្យដឹងពីខ្ទង់ចំណូល និងចំណាយរបស់យើង គឺវាជួយឱ្យយើងអាចវិភាគស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងបាន។ នេះហើយដែលហៅថា ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន ឬក្រុមគ្រួសារ ហើយតួលេខទទួលបានបន្ទាប់ពីការគុណគូរួចពីចំណូល និងចំណាយ វានឹងបញ្ជាក់ពីទម្លាប់ និងឥរិយាបទចាយវាយរបស់យើង៕”


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ធនាគារ វីង បើកសម្ពោធសាខាថ្មីក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 14/06/2024

សេវាធនាគារដ៏សម្បូរបែបរបស់ធនាគារ វីង ឥឡូវនេះបានពង្រីកទៅដល់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយ ដើម្បីជួយសម្រួលប្រជាជនក្នុងខេត្តនេះជាមួយនឹងតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃកាន់តែប្រសើរ

៤០ឆ្នាំក្នុងនាមជារោងចក្រពិភពលោក តែមិនប្រាកដថាអាចបន្តភាពជោគជ័យក្នុងទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីនោះឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន មិនប្រាកដថាអាថវាយឡុកទីផ្សារពិភពលោកបានជោគជ័យដូចជាទីផ្សារផលិតផល និងទំនិញរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើបានជាង៤០ឆ្នាំនោះឡើយ

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅអាល្លឺម៉ង់

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់កម្ពុជាថ្មី និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ក្រោយពេលស្ថាបនារួច

ពូជកូនឈើហូបផ្លែកាន់តែមានតម្រូវការទីផ្សារនារដូវវស្សា

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 14/06/2024

សម្រាប់រដូវវស្សាដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន និងមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់ ជាអំណោយផលមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាកសិករ ក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលចិត្តដាំដំណាំ និងដើមឈើហូបផ្លែ

អ្នកជំនាញលើកទឹកចិត្តឱ្យគ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចី និងអតិថិជនបើកចិត្តជជែកគ្នា ដើម្បីចៀសវាងកើតមានបញ្ហាណាមួយ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 14/06/2024

បញ្ហាមួយអាចកើតឡើង ប្រសិនបើអតិថិជនមិនមានលទ្ធភាពសង ទៅកាន់គ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចីតាមកិច្ចសន្យា ហើយភាគីទាំងពីរមិនបានជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយ។

សកម្មភាពសាងសង់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្ត​ធ្លាក់ចុះ​ជាង​ឆ្នាំមុន​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 14/06/2024

ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលសាងសង់ផ្ទះថ្មី​នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០២៤​នេះឃើញថា​មាន​ចំនួន​តិចជាង​ឆ្នាំ ២០២៣​ ដែលធ្វើឱ្យការលក់​គ្រឿងសំណង់​និងចំណូល​អ្នក​សាងសង់​ថយចុះ

តម្លៃប្រេងបន្តឡើងថ្លៃ ខណៈដែលការផ្គត់ផ្គង់អាចនឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងរហូតដល់ត្រីមាសទី៣ឆ្នាំនេះ

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 14/06/2024

តម្លៃប្រេងម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៧៧ ភាគរយ ឬ ៧៨,៥០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៨៣ ភាគរយ ឬ ៨២,៦០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វិស័យ SMEs ជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមគឺជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 14/06/2024

ភ្នំពេញ ៖ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុគឺជាបំណិនជីវិតមួយ ដែលបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវការសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ព្រោះវាជួយឱ្យបុគ្គលនីមួយៗគ្រប់គ្រងលុយកាក់បានល្អប្រសើរជាងមុន ជួយឱ្យសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានត្រឹមត្រូវ ...

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 13/06/2024

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ