ការអនុវត្តទាំងស្រុងតាមប្រព័ន្ធ FMIS នឹងក្លាយជាចលករជួយពន្លឿនកម្មវិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ បានប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នីតិវិធីអនុវត្តចំណាយថវិកាចរន្តគ្រប់មុខសញ្ញាគម្រោងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ទាំងស្រុងនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងបរិស្ថាន ជាផ្លូវការ។

​ការប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នីតិវិធីអនុវត្តចំណាយថវិកាចរន្តគ្រប់មុខសញ្ញាគម្រោង FMIS គឺក្នុងគោលបំណងដើម្បី​គាំទ្រ ជំរុញ និងពន្លឿន​សកម្មភាព​ទូទៅ​របស់​កម្មវិធី​កែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ (PFMRP) នៅ​គ្រប់​ដំណាក់កាល ដោយ​បង្កើន​នូវ​គណនេយ្យភាព ប្រសិទ្ធភាព ភាព​ស័ក្កិ​សិទ្ធិ និង​ការធ្វើ​ទំនើបភាវូបនីយកម្ម​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​នៅ​កម្ពុជា ដែល​នឹង​ផ្ដល់នូវ​ព័ត៌មាន​ចំណូល​ចំណាយ​ថវិកា​គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ទាន់ពេលវេលា និង​នៅក្នុង​រយៈពេល​វែង។

ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៨ មានក្រសួងចំនួន ១០ ប៉ុណ្ណោះ ក្នុងនោះមានក្រសួងបរិស្ថានផងដែរ បានអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS ។ ពេលនោះ ការអនុវត្តប្រព័ន្ធFMIS នេះគ្រាន់តែជាការងារបន្ថែមលើការងារមានស្រាប់ដោយមិនមានការកាត់បន្ថយលើការរៀបចំឯកសារចំណាយទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុទេ។ នៅខែមេសា ឆ្នាំ២០២១  មានការកែសម្រួលប្រព័ន្ធ FMIS នេះលើមុខងារបៀវត្ស ដោយមិនចំាបាច់រៀបចំឯកសារបៀវត្សបញ្ចូនទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ គឺអនុវត្តទាំងស្រុងក្នុងប្រព័ន្ទFMIS និងនៅខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ មានការកែសម្រូលប្រព័ន្ធFMISនេះជាថ្មីបន្តទៀតលើមុខងារចំណាយដែលមានហានិភ័យទាប ដូចជា ចំណាយ (ទឹក  អគ្គិសនី សេវាទូរសព្ទ…) ដោយមិនចាំបាច់រៀបចំឯកសារទាំងអស់នេះបញ្ចូនទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនោះទេ គឺអនុវត្តទាំងស្រុងក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS តែម្តង។

ចំពោះការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីនៃ ប្រព័ន្ធ FMIS លើគ្រប់មុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្តកាលចុងខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ក្រុមការងារ FMIS នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវ្តត្ថុ បានចុះសិក្សាពីនិតិវិធីគ្រប់មុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្ត និងចលនាឥណទាននៅក្រសួងបរិស្ថាន ក្នុងគោលបំណងពន្យល់ និងណែនាំពីរបៀបអនុត្តទាំងស្រុងលើមុខងារចំណាយចរន្ត និងចលនាឥណទាន ។

ការអនុវត្តសម្រាប់នីតិវិធីតម្រង់ទិសថ្មីលើការបើកផ្តល់បៀវត្ស និងចំណាយបន្ទុកបុគ្កលិកផ្សេងៗ ដែលមានគោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស់ និង ចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យទាបតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងទៅក្រសួង-ស្ថាប័នសរុបចំនួន ៣៤ ដោយជោគជ័យ។ ផ្អែកលើបទពិសោធន៍នេះ ក្រុមការងារ FMIS នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានបន្តដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីថ្មី លើគ្រប់មុខសញ្ញាចំណាយថវិកាចរន្តសម្រាប់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងបរិស្ថាន ព្រមទាំងអង្គភាពថវិកានៃក្រសួងទាំង ២។

ថ្លែងក្នុងកម្មវិធី “ប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នីតិវិធីអនុវត្តចំណាយថវិកាចរន្តគ្រប់មុខសញ្ញាតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងបរិស្ថានជាផ្លូវការ” នៅថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញ ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានគូសបញ្ជាក់ថា ការកែសម្រួលនីតិវិធីអនុវត្តការងារ ដែលនឹងត្រូវអនុវត្តទាំងស្រុងតាមប្រព័ន្ធ FMIS នឹងក្លាយជាចលករដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយពន្លឿនកម្មវិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានមានប្រសាសន៍ថា ៖

“នីតិវិធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS បានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជា៖ ទី១. កាត់បន្ថយចំណាយរដ្ឋបាលបានមួយចំនួនធំ ដែលចំណាយរដ្ឋបាលផ្សេងៗ និងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរក្នុងរដ្ឋាភិបាលមានចំនួន ៥០% នៃចំណាយសរុបប្រចាំឆ្នាំ, ទី២. មានភាពលឿន និងរហ័សជាងមុនតាំងពីដំណាក់កាលស្នើសុំ រហូតដល់ការទូទាត់អាណត្តិ, ទី៣. មានតម្លាភាព និងគណនេយ្យភាពក្នុងការអនុវត្តថវិកា ដោយអ្នកស្នើសុំអាចមើលដឹងស្ថានភាពនៃការស្នើសុំរបស់ខ្លួនតាមដំណាក់កាលនីមួយៗ”

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានគូសបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា ការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង នឹងប្រែក្លាយប្រព័ន្ធ FMIS ជាមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុស្តង់ដាររបស់រដ្ឋសម្រាប់បំពេញតម្រូវការជូនថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ដើម្បីធ្វើការវិភាគ និងរៀបចំគោលនយោបាយក្នុងការបម្រើប្រយោជន៍ដល់សាធារណៈជន។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS បានថ្លែងឱ្យដឹងថា ឯកឧត្តមពិតជាមានមោទនភាព ដែលបានឃើញគម្រោង FMIS ឈានដល់បើកទំព័រថ្មីសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀត គឺការដាក់ឱ្យអនុវត្តនីតិវិធីថ្មី សម្រាប់ការចំណាយថវិកាចរន្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងបរិស្ថាន រួមជាមួយនឹងវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជារួមដែលក្រុមការងារគ្រប់គ្រង​គម្រោង FMIS ដែលខិតខំបំពេញភារកិច្ចយ៉ាងសកម្ម និងសម្រេចបាននូវវឌ្ឍនភាពជាច្រើន ដែលជួយគាំទ្រ និងជំរុញដល់ការអនុវត្តនូវកម្មពិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចា្យបានលើកឡើងថា ៖

“កិច្ចការរៀបចំនីតិវិធីនេះ ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកិច្ចការអាទិភាពសម្រាប់ការអនុវត្តកម្មពិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្នុងដំណាក់កាលទី៣ ឈានចូលដំណាក់កាលពី៤ ដើម្បីធានាដល់ការអនុវត្តថវិកាផ្អែកលើសមិទ្ធកម្ម សម្រាប់អង្គភាពថវិកានៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ស្របតាមគោលដៅដែលបានកំណត់ក្នុងឯកសារពង្រីកការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហ៊ានទី៣ ឆ្នាំ ២០២១-២០២៥”

គួររំលឹកផងដែរថា ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៣ ជាចំណុចនៃការចាប់ផ្តើមអនុវត្តន៍របស់គម្រោង FMIS ជំហ៊ានទី១ និងជាឆ្អឹងខ្នងក្នុងការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ការពង្រឹងគណនីភាពហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកម្មពិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដែលបានចាប់ផ្តើមដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ដំបូងក្នុងឆ្នាំ២០១៦ នៅអគ្គនាយកដ្ឋានគន្លឹះចំនួន៨ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងនៅរតនាគារ​រាជធានី-ខេត្តទាំង២៥ ជាមួយមុខងារស្នូលទាំង៦ នៃប្រព័ន្ធ FMIS។

ជំហ៊ានទី២នៃគម្រោង FMIS ចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ២០១៧ និងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ២០២០ ដោយបានពង្រីកវិសាលភាពប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះទៅកាន់គ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ននៃរដ្ឋាភិបាល អង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិ​ពេញលេញនៅថ្នាក់កណ្តាល និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុទាំង២៥ រាជធានីខេត្ត ព្រមទាំងសម្រេចបានការអនុវត្តមុខងារបន្ថែមចំនួន ២ទៀត គឺមុខងាររៀបចំផែនការថវិកា និងមុខងារលទ្ធិកម្មពេលលេញ។

បច្ចុប្បន្ន ក្រសួងបាន និងកំពុងអនុវត្តគម្រោងជំហ៊ានទី៣ ដែលចាប់ផ្តើមពីឆ្នាំ២០២១ និងគម្រោងបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ២០២៥ ដែលបានពង្រីកប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទៅដល់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តទាំង២៥ បានពង្រីកការប្រើប្រាស់មុខងារថ្មីៗ ពង្រឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដែលរៀបចំជាបណ្តើរៗនូវនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ចំណាយថវិកាចរន្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង និងបន្តពង្រីកការប្រើប្រាស់ទៅកាន់ការដ្ឋាននៅរាជធានីខេត្តបន្ថែមទៀត ដែលបច្ចុប្បន្ន ការដ្ឋានគម្រោងសរុបមានចំនួន ១៥៨ការដ្ឋាន និងអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចំនួ​ន ២ ១៨៩ រូប។ នេះបើយោងតាមយោងតាមឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប។

ដំណើរការនៃការរៀបចំនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ចំណាយថវិកាចរន្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ដោយលែងមានការអនុវត្តប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងថវិកានៅក្រៅប្រព័ន្ធតទៅទៀតស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រតម្រង់ទិសនីតិវិធីអនុវត្តន៍ការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ឆ្នាំ២០២០-២០២៥ មានដូចតទៅ ៖ ទី១ អនុវត្តន៍តាមការសម្រេចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្ដមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ក្រុមការងារបានសិក្សា និងរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រតម្រង់ទិសនីតិវិធីអនុវត្តន៍ការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ឆ្នាំ២០២០-២០២៥ រួចរាល់នៅដើមឆ្នាំ២០២០ ទី២ បានចាប់ផ្តើមអនុវត្តន៍នីតិវិធីតាមអភិក្រម គឺយកមុខសញ្ញាចំណាយដែលមានភាពទាប ដូចជាចំណាយបៀវត្ស បន្ទុកបុគ្គលិក ទឹក ភ្លើង ទូរគមនាគមន៍ជាដើម ចាប់ឆ្នាំ២០២២ ដែលផ្តើមចេញពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុជាគំរូ និងគិត្រឹមឆ្នាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២នេះ បានដាក់ឱ្យអនុវត្តន៍ដោយជោគជ័យនូវនីតិវិធីអនុវត្តន៍ការងារថ្មីតាមប្រព័​​ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងនៅក្រសួងនានាលើនីតិវិធីចំណាយបើកផ្តល់​បៀវត្ស និងចំណាយលើបន្ទុកបុគ្គលិកផ្សេងៗ ដែលមានគោលរបបកំណត់ច្បាស់លាស់ និងនីតិវិធីចំណាយទូទាត់ត្រង់ដែលមានហានិភ័យកម្រិតទាប។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប បានថ្លែងថា ៖

“នៅដើមឆ្នាំ២០២២នេះ អនុវត្តន៍តាមការសម្រេចរបស់ឯកឧត្ដមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ក្រុមការងារបានអនុវត្តន៍កិច្ចការងារច្រើនក្នុងការរៀបចំនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ចំណាយថវិកាចរន្ត ដែលត្រូវអនុវត្តន៍នៅក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល រួមជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថានជាគំរូ មុននឹងឈានទៅដល់ការអនុវត្តនៅក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងៗទៀត”

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានថ្លែងបន្តថា ក្រុមការងារ FMIS បានព្យាយាមផ្តោតលើអាទិភាពលើការរៀបចំកិច្ចការត្រៀមជាច្រើន ដូចជា ១) ការរៀបចំការអនុវត្ត និងគ្រប់គ្រងផែនការសកម្មភាព ២) បញ្ជ្រាបការយល់ដឹង ការសិក្សារៀបចំ និងវិភាគលើរំហូរនៃនីតិវិធីអនុវត្តន៍ការងារបច្ចុប្បន្ន និងឯកសារតម្រូវការ ៣) ការវិភាគ និងរៀបចំរំហូរនីតិវិធីអនុវត្តន៍ការងារថ្មីក្នុងប្រព័ន្ធ ការប្រជុំពិគ្រោះយោបាល់លើការរៀបចំរំហូរនីតិវិធី និងលើឯកសារស្តង់ដារនីតិវិធីអនុវត្តន៍ការងារ និងឯកសារគតិយុទ្ធទ្រទ្រង់ការអនុវត្ត ៤)ការបណ្តុះបណ្តាល ការកំណត់ឈ្មោះតួនាទីអ្នកប្រើប្រាស់ ការដាក់ដំឡើងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និង៥) ការអភិវឌ្ឍកែសម្រួលក្នុងប្រព័ន្ធ និងពិនិត្យក្នុងក្របខណ្ឌអនុវត្តន៍សវនកម្ម និងអធិការកិច្ច។

លោកបណ្ឌិត ហុង វណ្ណៈ អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា បានថ្លែងថា បច្ចុប្បន្ន គេហៅថា E-Government និងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា ឬសម័យកាលឧស្សាហកម្ម ៤.០ ដូច្ននេះការវិវត្តន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាទៅកាន់កិច្ចការសេវាសាធារណៈគឺរឿងធម្មតា។ ចង់មិនចង់ ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ស្ថាប័ន គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គឺត្រូវតែខិតខំចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាទៅប្រើប្រាស់ទៅក្នុងធុរកិច្ច ឬក្នុងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំជាដើម។

លោកបណ្ឌិត ហុង វណ្ណៈ បានលើកឡើងដូច្នេះថា ៖

“ខ្ញុំគិតថា ប្រព័ន្ធ FMIS មានសារសំខាន់ណាស់ទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដូចយើងដឹងស្រាប់គឺថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវ ត្ថុជាសេនាធិការផ្ទាល់ បានដាក់ចេញកម្មពិធីគម្រោងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុទៅក្នុងគ្រប់ស្ថាប័នសាធារណៈទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេស”

លោកបានបន្តថា ៖

“ការដាក់ដំណើរការកម្មពិធីនេះ ដែលគឺជាប្រព័ន្ធមួយល្អ នោះគឺ ទី១) ជំរុញ និងលើកទឹកចិត្តដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងស្ថាប័ននីមួយបង្កើតនូវសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួនប្រចាំខែ ប្រចាំឆ្នាំ ហើយសមស្របទៅតាមថវិការបស់ខ្លួន ដែលបានលើកឡើង ឬស្នើឡើង ទី២) តម្លាភាពក្នុងប្រព័ន្ធការងារ និងទី៣ មន្ត្រីនីមួយៗបំពេញការងារពេញដៃពេញជើងទៅតាមសកម្មភាពដែលខ្លួនបានអនុវត្តន៍ហើយ”

បើទោះបីជាមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈល្អប្រសើរ និងមានតម្លាភាព លោកបណ្ឌិត ហុង វណ្ណៈ នៅតែអំពាវនាវដល់ថ្នាក់នាំក្រសួង និងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពិនិត្យលើការគ្រប់គ្រង និងការអនុវត្តន៍គម្រោងប្រព័ន្ធ FMIS មត់ចត់ ដិតដល់ និងច្បាស់លាស់សំដៅទៅការអនុវត្តគម្រោងនេះឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា FMIS គឺជា​ការធ្វើសមាហរណកម្ម​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម​នូវ​ដំណើរការ​ការងារ ​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​ ដែល​បច្ចុប្បន្នកំពុង​ធ្វើ​ដោយដៃ ដោយ​គ្របដណ្តប់​ទាំង​ការធ្វើ​នីយកម្ម​ថវិកា ការអនុវត្ត​ថវិកា គណនេយ្យ របាយការណ៍ ការត្រួតពិនិត្យ និង​ការធ្វើ​សវនកម្ម។ ប្រព័ន្ធ​នេះ​នឹង​គ្របដណ្តប់​លើសពី​កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ និង​ឧបករណ៍​កុំព្យូទ័រ ដោយរាប់​បញ្ជូល​ទាំង​ធនធានមនុស្ស អង្គភាព និង​ការគ្រប់គ្រង​ការផ្លាស់ប្តូរ ដែល​នឹង​នាំមក​នូវ​នីតិវិធី​អនុវត្ត​ការងារ​ថ្មី។

ផលប្រយោជន៍​រំពឹងទុក​ពី​ប្រព័ន្ធ FMIS នឹង​ជួយ​ពង្រឹង​ដល់​ការអនុវត្ត​ថវិកា​តាមរយៈការចំណាយ​ដោយស្វ័យប្រវត្តិ​តាម​ប្រព័ន្ធ​កុំព្យូទ័រ ការទទួល​ចំណូល (ការប្រមូល និង ប្រាក់បញ្ញើ​សម្រាប់​ចំណូល​មិនមែន​សារពើពន្ធ ព្រមទាំង​ភ្ជាប់​ជាមួយ​ប្រព័ន្ធ​ចំណូល​ពន្ធដារ ពន្ធគយ និងគ្រប់គ្រង​បំណុល) គណនេយ្យ និងរបាយការណ៍នៅ​រតនាគារ​កណ្តាល និង​បណ្តា​រតនាគារ​ខេត្ត ហើយ​ការផ្តល់​នូវ​តម្លាភាព​ក្នុងការ​ទទួល​នូវ​រាល់​ព័ត៌មាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​តាម online ក៏​ជា​កត្តារួម​ចំណែក​ដ៏​ចំបង​សម្រាប់​ពង្រឹង​ដល់​ការអនុវត្ត PFM ។ ក្រៅពីនេះ FMIS​ គឺជា​កាលានុវត្តភាព​សម្រាប់​អនុវត្ត​នូវ​នីតិវិធី​ដ៏​ល្អ​បំផុត​មួយ ដែល​ដើរតាម​បទដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​នៃ​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​រដ្ឋាភិបាល៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

រម្លឹកឡើងវិញពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានក្រោយក្លាយខ្លួនជាគំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្ន

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

អាជីវកម្មបរិយាប័ន្ន គឺជាអាជីវកម្មឈរលើគោលការណ៍ធុរកិច្ច ដែលបង្កើតដំណោះស្រាយជាប្រព័ន្ធ មានភាពច្នៃប្រឌិត និងមានទ្រង់ទ្រាយធំ ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈម ពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រជាជនក្រីក្រ និងប្រជាជនមានចំណូលទាប

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងអង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកូរ៉េ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្មសិទ្ធិបញ្ញារួមគ្នា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង អង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញា នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានឯកភាពគ្នាសហការលើវិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ។

KOTO ភោជនីយដ្ឋានដ៏ល្បីមួយនៅវៀតណាមមានជំនាញខាងបណ្តុះបណ្តាលសិស្ស-និស្សិតក្រីក្រ

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

KOTO បានក្លាយទៅជាអាជីវកម្មដែលមានម៉ូដេលលើសពីម្ហូបអាហារ ហើយវាថែមទាំងមានបង្កើតជាកម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍ និងបទពិសោធជាក់ស្តែងដល់និស្សិតក្រីក្រទៀតផង

ក្រុមហ៊ុនសំណង់​កូរ៉េ​ដ៏ធំមួយចាប់ដៃជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យនៅ​កម្ពុជា​ ស្វែងរក​​​​​​​​​​​​​​​​ឱកាស​វិនិយោគ​នៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/05/2024

ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍​អចលនទ្រព្យ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជាដ៏ធំមួយ បានចាប់ដៃ​ជាមួយកក្រុមហ៊ុន​សំណង់​និងវិស្វកម្ម​របស់កូរ៉េ​ ដើម្បីស្វែងរក​ការ​វិនិយោគ​​បន្ថែមនៅ​កម្ពុជា​

កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជួយពលរដ្ឋមានចំណូលទាបលើការប្រើប្រាស់ថាមពល

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជួយពលរដ្ឋមានចំណូលទាបលើការប្រើប្រាស់ថាមពល

កំពង់ផែអន្តរជាតិកំពត តម្លៃ១៤០លានដុល្លារមានសមត្ថភាពខ្ពស់លើកដាក់ទំនិញចេញ-ចូលប្រមាណ ២០ម៉ឺន TEU

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/05/2024

កំពង់ផែអន្តរជាតិកំពត ដែលសាងសង់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់១៤០លានដុល្លារអាម៉េរិកមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការលើកដាក់ទំនិញចេញ-ចូល ប្រមាណ ២០ម៉ឺន TEU ។

ក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងអាស៊ីកំពុងចាប់អារម្មណ៍ប្រេងឆៅពីសហរដ្ឋអាម៉េរិក និងប្រេស៊ីល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៦ ភាគរយ ឬ ៨៣,២៧ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៨ ភាគរយ ឬ ៧៩,២៣ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វេទិកាធុរកិច្ច កម្ពុជា-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បញ្ជាក់ថាកូរ៉េ គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជា ដែលមានទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីសរុបប្រមាណ ៧៥១លានដុល្លារ

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត កម្ពុជា-កូរ៉េ នឹងបម្រើប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងធុរជនរវាងប្រទេសទាំងពីរ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 17/05/2024

កម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ទ្វេភាគីលើ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត ដែលនឹងជួយសម្រួលដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម វិស័យទេសចរណ៍ លើកកម្ពស់ប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែន ការផ្ទេរប្រាក់ និងការទូទាត់ប្រាក់ដោយប្រើរូបិយវត្ថុជាតិ និងជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ និងធុរជនរបស់ប្រទេសទាំងពីរ។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល ជួបក្រុមហ៊ុន ៩ នៅកូរ៉េ ដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល បានជម្រាបជូនអំពីសក្ដានុពលនានារបស់កម្ពុជា ការចំហនៃច្បាប់វិនិយោគរបស់កម្ពុជា ដែលអនុញ្ញាតឱ្យវិនិយោគិនបរទេសមានសិទ្ធិជាម្ចាស់