ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបន្តពង្រីកវិសាលភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីប្រែក្លាយនីតិវិធីអនុវត្តការងារ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនៅតែបន្តមហិច្ឆតាពង្រីកវិសាលភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) បន្ថែមទៀត រហូតដល់គ្រប់អង្គភាពអនុវត្តថវិការដ្ឋជាគោលដៅដែលនៅសេសសល់នៅទូទាំងប្រទេស ដើម្បីប្រែក្លាយនីតិវិធីអនុវត្តការងារឱ្យដំណើរការតាមបែបឌីជីថលទាំងស្រុង ឬ លុបបំបាត់នូវការងារដោយដៃលើឯកសារជាក្រដាសមកជាការធ្វើការងារតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលទាំងស្រុងតែម្តង។

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានថ្លែងក្នុង សិក្ខាសាលាអន្តរជាតិស្ដីពី «ការតម្រឹមនីតិវិធីអនុវត្តការងារ តាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង និង ការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរ» (Business Process Streamlining and Change Management) កាលពីសប្តាហ៍មុនថា ប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៦ មក ក៏ប៉ុន្តែ, ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នាពេលនោះ បានដាក់បន្ទុកបន្ថែមដល់អ្នកអនុវត្ត ដោយសារតែអ្នកអនុវត្តត្រូវបន្តធ្វើ ការងាររបស់ខ្លួនជាមួយឯកសារជាក្រដាសដដែលផង និង ត្រូវបញ្ចូលទិន្នន័យ និង ដំណើរការនៅ ក្នុងប្រព័ន្ធផង, ដែលគ្រានោះគឺជាដំណាក់កាលដ៏លំបាក សម្រាប់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជំរុញការចាប់យកការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅក្នុងដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើការងារ ។

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានថ្លែងបន្តថា ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានគិតគូរប្រកបដោយភាពប្រយ័ត្នប្រយែង ក្នុងគោលបំណងធានាឱ្យបាននូវការផ្លាស់ប្ដូរជាជំហានៗ ដោយមាន ផលប៉ះពាល់អប្បបរមា និងរក្សាបាននូវប្រសិទ្ធភាព ស្របតាមអភិក្រម ការផ្លាស់ប្តូរដោយការវិវត្ត, មិនមែនផ្លាស់ប្តូរដោយបដិវត្តន៍ ។ ជាលទ្ធផល, យើងទទួលបានមកវិញនូវការទទួលស្គាល់ពី ប្រសិទ្ធភាព, គុណតម្លៃ និង ផលចំណេញនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ពីអ្នកប្រើប្រាស់ ។

ការចាប់ផ្តើមអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធទាំងស្រុង បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថា ប្រព័ន្ធពិតជាបានផ្តល់នូវមូលដ្ឋានជាក់លាក់ ក្នុងការជំរុញនូវការអនុវត្តនីតិវិធីឱ្យកាន់តែបានលឿនមួយកម្រិត បន្ថែមទៀត ក្នុងការអនុវត្តចំណាយថវិកា ដែលមុននេះ ត្រូវចាយពេល និង ធនធានច្រើន ក្នុងការអនុវត្ត, ជាពិសេស រំហូរនៃដំណើរការបញ្ជូនឯកសារជាក្រដាស ពីដំណាក់កាលមួយទៅ ដំណាក់កាលមួយ ឬ ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ ដែលបង្កនូវការលំបាក និង ភាពស្មុគស្មាញ សម្រាប់ការតាមដានស្ថានភាពនៃឯកសារ, ហើយក្នុងករណីមានកំហុសឆ្គងម្តងៗ, ត្រូវរុញឯកសារត្រឡប់ក្រោយ និងកែតម្រូវចុះឡើង, ដែលកាន់តែធ្វើឱ្យមានភាពយឺតយ៉ាវ។

កម្មវិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គឺជាកម្មវិធីគោលនយោបាយអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋភិបាលកម្ពុជា ដែលមានចក្ខុវិស័យក្នុងការប្រែក្លាយប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជា ឆ្ពោះទៅកាន់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ផ្ដោតលើលទ្ធផល ឬ សមិទ្ធកម្ម និង វិមជ្ឈការ ស្របតាមស្តង់ដា និងឧត្តមានុវត្តន៍អន្តរជាតិ ខណៈដែលប្រព័ន្ធ FMIS គឺជាឧបករណ៍ស្នូលដែលមិនអាចខ្វះបាន សម្រាប់ជួយគាំទ្រ និងជំរុញដល់ការសម្រេចគោលដៅចម្បងនៃកម្មវិធីកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គឺប្រសិទ្ធភាព, តម្លាភាព, គណនេយ្យភាព និងភាពទាន់ពេលក្នុងការទទួលបានទិន្នន័យ និងព័ត៌មាននៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

ចាប់តាំងពីការអនុវត្តគម្រោង FMIS ជំហានទី ១ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន, ប្រព័ន្ធ FMIS ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅគ្រប់ទីតាំងអនុវត្តថវិកាសំខាន់ៗនៅថ្នាក់កណ្តាល រួមមាន អគ្គនាយកដ្ឋានជំនាញទាំងអស់ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងអង្គភាពទទួលបន្ទុក ហិរញ្ញវត្ថុ និងអង្គភាពថវិកាអាណាប័កផ្ទេរសិទ្ធិពេញលេញនៅគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ។ បន្ថែមលើនេះ, ប្រព័ន្ធ FMIS ក៏ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅតាមអង្គភាពសំខាន់ៗនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ពោលគឺមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត និង រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្តទាំង ២៥ រួមជាមួយនឹងការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធបញ្ជូនឯកសារឌីជីថល FMIS Portal ជំនាន់ទី ១ នៅ តាមរដ្ឋបាលស្រុកចំនួន ៧៥ និង ឃុំចំនួន ១៨៥ ។

ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បានលើកឡើងដូច្នេះថា ៖

“តាមរយៈវិសាលភាពនៃការគ្របដណ្តប់ ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នេះ, យើងអាចសន្និដ្ឋានជាទិដ្ឋភាពរួម នៅក្នុងក្របខណ្ឌម៉ាក្រូថា ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការជាច្រើនរូប ដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុ និងថវិកា បានចូលរួមចំណែក, យល់ដឹង និងទទួលយកនូវការងារតាមរបៀបថ្មីតាមបែបឌីជីថលជាបណ្តើរៗស្របពេលដែល រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានដាក់ចេញនូវក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមឌីជីថល”

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ មានប្រសាសន៍បន្តថា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនៅតែបន្តមហិច្ឆតាពង្រីកវិសាលភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS បន្ថែមទៀត រហូតដល់គ្រប់អង្គភាពអនុវត្តថវិការដ្ឋជាគោលដៅដែលនៅសេសសល់ នៅទូទាំងប្រទេស ស្របពេលជាមួយគ្នានឹងការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថលថ្មីៗបន្ថែមទៀត ដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងមុខងាររបស់ប្រព័ន្ធ FMIS សំដៅប្រែក្លាយនីតិវិធីអនុវត្តការងារឱ្យដំណើរការតាម បែបឌីជីថលទាំងស្រុង ឬ និយាយឱ្យខ្លី, លុបបំបាត់នូវការងារដោយដៃលើឯកសារជាក្រដាសមកជាការធ្វើការងារតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលទាំងស្រុងតែម្តង។

នៅក្នុងដំណើរដ៏ត្រឹមត្រូវ ប្រកបដោយមហិច្ឆតា និងបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់នូវបទពិសោធ ជាក់ស្ដែងពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS អស់ពេលជិត ៥ ឆ្នាំ និង បន្ទាប់ពីទទួលបាននូវការចែក- រំលែកបទពិសោធជាបន្តបន្ទាប់ពីដៃគូអន្តរជាតិនានា, ក្នុងឆ្នាំ ២០២០, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បានផ្តួចផ្តើមរៀបចំ និង ប្រកាសឱ្យអនុវត្តនូវផែនការយុទ្ធសាស្ត្រតម្រង់ទិសនីតិវិធីអនុវត្ត ការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ២០២០-២០២៥ ក្នុងគោលបំណងប្រែក្លាយនីតិវិធីអនុវត្តការងារ ទាំងឡាយ ដែលកំពុងអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS, ទាំងក្នុងប្រព័ន្ធផង និង ក្រៅប្រព័ន្ធផង, ឱ្យទៅជា នីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង, ដើម្បីពង្រឹង និង បង្កើនបន្ថែមទៀត នូវតម្លាភាព, គណនេយ្យភាព, ប្រសិទ្ធភាព និង ស័ក្ដិសិទ្ធិភាព ក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ តាមរយៈ ការកាត់តម្រឹមជំហាននៃនីតិវិធី និង ការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឯកសារជាក្រដាសនៅខាងក ប្រព័ន្ធ ដែលមិនមានតម្លៃបន្ថែម ឱ្យបានជាអតិបរមា ដោយយកក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ជាតួអង្គគំរូក្នុងការអនុវត្តមុនគេ ។

ផ្អែកតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រតម្រង់ទិសនីតិវិធីអនុវត្តការងារតាមប្រព័ន្ធ FMIS, នីតិវិធីថ្មី តាមប្រព័ន្ធទាំងស្រុង ត្រូវបានចាប់ផ្តើមដាក់ឱ្យអនុវត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២០ មក ដោយផ្តើមចេញពីនីតិវិធីចំណាយដែលមានវេទយិតភាពទាប ដូចជា ចំណាយបៀវត្ស និងបន្ទុកបុគ្គលិកផ្សេងៗ, ថ្លៃទឹក, ថ្លៃអគ្គិសនី, សោហ៊ុយប្រៃសណីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍ ជាដើម និង ត្រូវបានអនុវត្ដដំបូង គេនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ជាគំរូ ដោយមានការចូលរួមពីក្រសួង-ស្ថាប័នថ្នាក់ ជាតិស្ទើរតែទាំងអស់ ជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ពេលនេះ ។

ការដកពិសោធដំបូងលើការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធទាំងស្រុង សម្រាប់ចំណាយដែល មានវេទយិតភាពទាបនេះ បានផ្ដល់នូវមាគ៌ាតម្រង់ទិសជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់ សម្រាប់ការបោះ ជំហានទៅមុខបន្ថែមទៀត ក្នុងការពង្រីកការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ ចំណាយថវិកាចរន្តគ្រប់មុខ សញ្ញាទាំងអស់តាមប្រព័ន្ធទាំងស្រុង និង បានចាប់ផ្តើមចេញដំណើររួចមកហើយ, ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២ កន្លងទៅ, ជាមួយក្រសួងចំនួន ២ ជាគំរូ គឺក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងបរិស្ថាន ដែលមានអង្គភាពថវិកា និង អង្គភាពទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ ជាអ្នកអនុវត្ត ក្នុងនាមជាអាណាប័ក, អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា និង អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ, ជាអ្នកអនុវត្ត ក្នុងនាមជាអភិបាលហិរញ្ញវត្ថុ និង គណនេយ្យករសាធារណៈ, ពោលគឺអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុង ចាប់ពីចំណុចផ្តើម រហូតដល់ចំណុចចុងក្រោយ ដោយមិនមានការធ្វើចរាចរឯកសារជាក្រដាសទៀតឡើយ ។

ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ជាលទ្ធផល, ទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមខ្លះ, យើងអាចគ្រប់គ្រងបាន និងធ្វើការកែលម្អ ជាបណ្តើរៗ ស្របជាមួយនឹងការដាក់ចេញ នូវផែនការពង្រីកការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីនេះ ទៅកាន់ ក្រសួង-ស្ថាប័នផ្សេងទៀត សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣ នេះ រួមជាមួយនឹងការដាក់ចេញនូវផែនការសិក្សា និងការដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវនីតិវិធីថ្មីបន្ថែមទៀត ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើចលនាឥណទានថវិកា និង នីតិវិធី កត់ត្រាចំណូលថវិកាផងដែរ ។

ឯកឧត្តម បានបន្តថា ទន្ទឹមនេះ, ក្រសួងក៏បានរៀបចំនូវឧបករណ៍បន្ថែមសម្រាប់ការតាមដាន និង ការត្រួតពិនិត្យ លើស្ថានភាពនៃប្រតិបត្តិការ ដែលហៅថា FMIS Monitoring Tool, ជាផ្ទាំងសង្ខេបដែលបង្ហាញ អំពីស្ថានភាពនៃប្រតិបត្តិការនីមួយៗ ក៏ដូចជា ស្ថានភាពនៃប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្ត នីតិវិធីថ្មីតាមប្រព័ន្ធទាំងស្រុង ដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និង មន្ត្រីទទួលបន្ទុក អាចធ្វើការតាមដាន និង គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

ទាំងអស់នេះ គឺជាសមិទ្ធផលជាច្រើន ដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រេចបាន នៅក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកកន្លងមក រួមជាមួយនឹងការប្តេជ្ញាចិត្ត ធ្វើជាគំរូអនុវត្តមុនគេ នៅក្នុង ក្របខណ្ឌក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ឈានទៅការអនុវត្តនៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន ផ្សេងទៀត។

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន មានប្រសាសន៍ថា ៖

“ក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ និង ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ, ខ្ញុំពិតជាមានមោទកភាព ដែលបាន សម្រេចនូវសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះ, ដែលបាន និង កំពុងជួយជំរុញបន្ថែម ដល់ការកែទម្រង់ការ- គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ផ្តល់ផលចំណេញ និង អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន ក្នុងការអនុវត្ត ថវិការដ្ឋ ជាអាទិ៍៖ ការចំណេញពេលច្រើនតាមរយៈការកាត់បន្ថយជំហាននៅក្នុងរំហូរនីតិវិធី និង ការធ្វើដំណើរទៅមករបស់មន្ត្រី; ការកាត់បន្ថយចំណាយរដ្ឋបាល ដោយមិនមានប្រើឯកសារជា ក្រដាស; ការប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សតិច; ការមិនចាំបាច់មានអ្នករត់ការ; ការមានមូលដ្ឋាន តាមដានច្បាស់លាស់ និង ការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវ;ព្រមទាំងការផ្តល់នូវមូលដ្ឋានសម្រាប់ការវាយតម្ល សមិទ្ធកម្មការងារ នាអនាគតដ៏ខ្លី”

ឯកឧត្តមបានបន្តថា ការអនុវត្តនីតិវិធីថ្មី តាមប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងស្រុងនេះ គឺជាចំណែកមួយនៃគន្លងការងារថ្មី របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ស្របតាមក្របខណ្ឌគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឌីជីថល; ដូច្នេះ, មន្ត្រីរាជការ ត្រូវត្រៀមលក្ខណៈឱ្យបានរួចរាល់ ក្នុងការរៀនសូត្របន្ថែម និងចាប់យកឱ្យបាននូវការផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើការងារថ្មី បង្កើនភាពសុំាឱ្យបាន តាមឱ្យទាន់កាលៈទេសៈនៃការអភិវឌ្ឍសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ធនាគារ វីង បើកសម្ពោធសាខាថ្មីក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 14/06/2024

សេវាធនាគារដ៏សម្បូរបែបរបស់ធនាគារ វីង ឥឡូវនេះបានពង្រីកទៅដល់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយ ដើម្បីជួយសម្រួលប្រជាជនក្នុងខេត្តនេះជាមួយនឹងតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃកាន់តែប្រសើរ

៤០ឆ្នាំក្នុងនាមជារោងចក្រពិភពលោក តែមិនប្រាកដថាអាចបន្តភាពជោគជ័យក្នុងទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីនោះឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន មិនប្រាកដថាអាថវាយឡុកទីផ្សារពិភពលោកបានជោគជ័យដូចជាទីផ្សារផលិតផល និងទំនិញរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើបានជាង៤០ឆ្នាំនោះឡើយ

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅអាល្លឺម៉ង់

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់កម្ពុជាថ្មី និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ក្រោយពេលស្ថាបនារួច

ពូជកូនឈើហូបផ្លែកាន់តែមានតម្រូវការទីផ្សារនារដូវវស្សា

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 14/06/2024

សម្រាប់រដូវវស្សាដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន និងមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់ ជាអំណោយផលមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាកសិករ ក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលចិត្តដាំដំណាំ និងដើមឈើហូបផ្លែ

អ្នកជំនាញលើកទឹកចិត្តឱ្យគ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចី និងអតិថិជនបើកចិត្តជជែកគ្នា ដើម្បីចៀសវាងកើតមានបញ្ហាណាមួយ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 14/06/2024

បញ្ហាមួយអាចកើតឡើង ប្រសិនបើអតិថិជនមិនមានលទ្ធភាពសង ទៅកាន់គ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចីតាមកិច្ចសន្យា ហើយភាគីទាំងពីរមិនបានជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយ។

សកម្មភាពសាងសង់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្ត​ធ្លាក់ចុះ​ជាង​ឆ្នាំមុន​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 14/06/2024

ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលសាងសង់ផ្ទះថ្មី​នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០២៤​នេះឃើញថា​មាន​ចំនួន​តិចជាង​ឆ្នាំ ២០២៣​ ដែលធ្វើឱ្យការលក់​គ្រឿងសំណង់​និងចំណូល​អ្នក​សាងសង់​ថយចុះ

តម្លៃប្រេងបន្តឡើងថ្លៃ ខណៈដែលការផ្គត់ផ្គង់អាចនឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងរហូតដល់ត្រីមាសទី៣ឆ្នាំនេះ

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 14/06/2024

តម្លៃប្រេងម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៧៧ ភាគរយ ឬ ៧៨,៥០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៨៣ ភាគរយ ឬ ៨២,៦០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វិស័យ SMEs ជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមគឺជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 14/06/2024

ភ្នំពេញ ៖ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុគឺជាបំណិនជីវិតមួយ ដែលបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវការសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ព្រោះវាជួយឱ្យបុគ្គលនីមួយៗគ្រប់គ្រងលុយកាក់បានល្អប្រសើរជាងមុន ជួយឱ្យសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានត្រឹមត្រូវ ...

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 13/06/2024

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ