ប្រជាពលរដ្ឋ​កំពុង​ងាកចេញបណ្តើរៗ​ពី​វិស័យ​កសិកម្ម​ឆ្ពោះទៅ​រក​ការងារ​​ផលិតកម្ម និង​សេវាកម្មដែលមាន​​ប្រាក់​ឈ្នួលច្រើនជាងមុន

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារពិភពលោក (World Bank) នាពេលថ្មីៗនេះបានលើកឡើងថា ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា បាន និង​កំពុង​ងាកចេញបណ្តើរៗ​ពី​វិស័យ​កសិកម្មឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ការងារ​ក្នុង​វិស័យ​ផលិតកម្ម និង​សេវាកម្ម ហើយឈានទៅរកវិស័យ​ដែល​មាន​ផលិតភាព​ខ្ពស់ ទទួលបាន​ប្រាក់​ឈ្នួល​គ្រាន់បើ និងច្រើនជាងមុន។ ពលករ​មិន​ត្រឹម​តែផ្លាស់ការងារពី​វិស័យមួយទៅវិស័យមួយទៀត​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ក៏​ធ្វើបន្លាស់ទីពី​ជនបទ​ទៅ​កាន់ទីប្រជុំជន​នានា​ផង​ដែរ ខណៈដែលកំណើននៃប្រាក់ចំណូលក្នុងការងារមិនមែនកសិកម្ម គឺជាកត្តាចម្បងក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។

វិស័យកសិកម្មបានរួមចំណែក ២២,៨៥% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនៅឆ្នាំ២០២១ បើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១១ ឃើញថាមានចំនួនថយចុះដោយនៅឆ្នាំនោះ មានចំនួនដល់ទៅ ៣៤,៥៦%។ ចំណែកឯវិស័យឧស្សាហកម្មវិញមានចំនួនកើនឡើង ដោយបានចូលរួមចំណែក ៣៦,៨៣% នៃផលិតសរុបក្នុងស្រុកនៅឆ្នាំ២០២១ ធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១១ មានត្រឹមតែ ២២,១៤% ប៉ុណ្ណោះនៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក។

នេះបានបញ្ជាក់ឱ្យឃើញថា ក្នុងរយៈពេល ១០ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ វិស័យឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ និងបង្កើតការងារជាច្រើនជូនប្រជាពលរដ្ឋ ជាមួយប្រាក់ឈ្នូលអតិប្បរមាសមរម្យ។ សម្រាប់វិស័យកសិកម្មវិញ ទិន្នន័យខាងលើបានបង្ហាញថា ការចូលរួមរបស់វិស័យកសិកម្មទៅក្នុងផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកមានការថមថយចុះបន្តិចក្នុងរយៈពេល ១០ ឆ្នាំចុងក្រោយ ហើយការងារដែលបង្កើតដោយវិស័យកសិកម្មក៏មានការថមថយផងដែរ ដោយសារកម្ពុជាបាន និងកំពុងងាកទៅការចាប់យកទំនើបកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្ម ដែលជាកត្តាកាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មដោយមនុស្ស និងសត្វ (គោ ឬក្របី) ក្នុងវិស័យនេះ។

ដោយឡែក វិស័យសេវាកម្មបានចូលរួមចំណែក ៣៤,១៨% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១១ វិស័យសេវាកម្មបានចូលរួមចំណែក ៣៧,៥% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក។ វិស័យនេះបានថមថយចុះបន្តិចក្នុងរយៈពេល ១០ ឆ្នាំចុងក្រោយ គិតត្រឹមឆ្នាំ ២០២១ ដោយសារតែទទួលរងនូវប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺរាតសាកល កូវីដ១៩។

យោងតាមរបាយការណ៍ជំរឿនឆ្នាំ២០១៩ របស់រដ្ឋាភិបាល ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីដើមឆ្នាំ២០២១ បានឱ្យដឹងថា វិស័យផលិតកម្ម និងសេវាកម្មបានរួចចំណែកបង្កើតការងារច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយ ហើយការងាររាប់លានត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសតាមរយៈវិស័យទាំងពីរនេះ។

ការចូលរួមចំណែកបង្កើតការងារនៃវិស័យផលិតកម្មជូនប្រជាជនឱ្យមានការងារធ្វើបានកើនឡើងពី ៨,៥% ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ ដល់ ១៨,៨% ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ដែលស្មើនឹងការបង្កើតការងារផលិតកម្មថ្មីប្រមាណ ១,៥ លានកន្លែងក្នុងរយៈពេលនោះ។ ការង្កើតការងារជូនប្រជាប្រជាជនតាមរយៈវិស័យសេវាកម្មក៏បានកើនឡើងផងដែរ ពី ១៩,២%ក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ ដល់ ២៦,៥% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ដែលស្មើនឹងការបន្ថែមការងារថ្មីប្រហែល ១ លានកន្លែងក្នុងរយៈពេលនោះ។ ដោយឡែក ការបង្កើតការងារតាមរយៈកសិកម្មបានធ្លាក់ចុះពី ៧២,៣% ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ មកត្រឹម ៥៤.៧% នៅឆ្នាំ២០១៩។

យោងតាមរបាយការណ៍ជំរឿន ២០១៩ ដែលចេញដោយក្រសួងផែនការ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួនប្រជាជនសរុបរបស់ប្រទេសមានចំនួន ១៥,៥៥ លាននាក់ កើនឡើង ២.១៦ លាននាក់ បើធៀបនឹងចំនួនប្រជាជន ១៣,៣៩ លាននាក់ ក្នុងឆ្នាំ ២០០៨។

ចំនួន​ប្រជាជន​ក្នុង​ទីប្រជុំជន​ក៏​បាន​កើន​ឡើង​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស។ នៅឆ្នាំ២០១៩ ចំនួនប្រជាជនសរុបប្រជុំជនបានកើនឡើងដល់ ៣៩.៤% ភាគរយ ខណៈដែលនៅឆ្នាំ២០០៨ មានការកើនឡើងត្រឹមតែ ១៩.៥%ប៉ុណ្ណោះ។

លទ្ធផលនៃជំរឿនបង្ហាញថា ការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់កម្ពុជាបាន និងកំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សពីប្រទេសកសិកម្មប្រពៃណីទៅជាសេដ្ឋកិច្ចទំនើបជាមួយនឹងតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ និងបង្កើនផលិតភាពដែលជំរុញដោយឧស្សាហកម្ម និងសេវាកម្ម។

នាពេលកន្លងមក ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានព្យាករថា សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានកំណើនក្នុងអត្រា ៤,៨% ក្នុងឆ្នាំ២០២២ នេះ ដែលធ្វើឱ្យផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (ផ.ស. ស.) គិតជាប្រាក់ប្រមាណជាង ៣០.៥ ពាន់លានដុល្លារ ស្របពេល ផ.ស.ស សម្រាប់មនុស្សម្នាក់កើនឡើងដល់ ១ ៨៤២ ដុល្លារ កើនឡើងប្រមាណ ៦,៤% ធៀបឆ្នាំ២០២១។ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ ត្រូវបានព្យាករថានឹងសម្រេចបានកំណើនក្នុងអត្រា ៤,៨% ដែលធ្វើឱ្យ ផ.ស.ស. ថ្លៃបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងរង្វង់ ១២៤ ១៦២ ពាន់លានរៀល ឬសមមូលនឹងប្រមាណ ៣០ ៥៤៤ លានដុល្លារអាមេរិក (ប្រមាណជាង ៣០.៥ ពាន់លានដុល្លារ) ស្របពេលដែល ផ.ស.ស. សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ ត្រូវបានរំពឹងថា នឹងកើនឡើងដល់ ១ ៨៤២ ដុល្លារអាមេរិក (កើនប្រមាណ ៦,៤%) បើធៀបនឹង ១ ៧៣០ ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ២០២១។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្តីពីថវិកាសង្ខេបឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញវត្ថុ។ កំណើននេះគាំទ្រដោយការបន្តកើនឡើងនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ ដូចជាវិស័យឧស្សាហកម្ម វិស័យសេវាកម្ម និងវិស័យកសិកម្មជាដើម៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះរួមចំណែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករការងារតាមផ្ទះ រួមចំណែកមួយផ្នែកធំដល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និង បានរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា

ផលិតផលថ្មីរបស់គ្រឿងហ្លួង កាន់តែជួយគាំទ្រ និងផ្សព្វផ្សាយមុខម្ហូបខ្មែរ

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 17/06/2024

គ្រឿងហ្លួង សាបារា ត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលាយថាជាផលិតផលក្នុងស្រុកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Sabara Best Food សម្រាប់ជាគ្រឿងផ្សំរសជាតិទៅលើមុខម្ហូបបែបខ្មែរ

សម្ដេច​ធិបតី​ ជំរុញឱ្យ​​គិតគូរ ​និងអនុវត្តន៍ឱ្យបានតឹងរ៉ឹង​លើ​គម្រោង​ប្លង់មេក្នុង​តំបន់​ក្រុង​រណប ​និង​បុរី

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/06/2024

សម្ដេច​ធិបតី​ ហ៊ុន ម៉ាណែត បានជំរុញឱ្យ​រៀបចំ​ និងអនុវត្ត​ឱ្យ​បានតឹងរ៉ឹង​​ចំពោះ​គម្រោង​ប្លង់​មេ​នៅក្នុងតំបន់​ក្រុង​រណប និង​តាមបុរីនានា​

ផែនការមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមបង្កប្រតិកម្មពីប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

វៀតណាមបានធ្វើពហិកាមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅស្វីស ប៉ុន្តែបញ្ជូនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទៅចូលរួម BRICS នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទៅវិញកាលពីសប្តាហ៍មុននេះ

ទុនពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជួយបង្កើនចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសកសិករ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 17/06/2024

វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កើតផលិតផលឥណទានកសិកម្ម និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសម្បូរបែប ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាកសិករ និងសហគមន៍កសិកម្មនៅតាមមូលដ្ឋាន

រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម ៖ ការចិញ្ចឹមត្រីតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវធានាបានសុវត្ថិភាព គុណភាព និងរសជាតិមិនចាញ់ត្រីធម្មជាតិឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានលើកឡើងថា ការចិញ្ចឹមត្រីអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវ អាចធានាបានសុវត្ថិភាព គុណភាព និងរសជាតិមិនចាញ់ត្រីធម្មជាតិឡើយ

ក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោក BOSCH នឹងមកសិក្សាពីលទ្ធភាពបើករោងចក្ររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ក្រុមហ៊ុន BOSCH លំដាប់ពិភពលោកដែលមានបុគ្គលិកជិត ៤៣ ម៉ឺននាក់ នឹងមកសិក្សាពីលទ្ធភាពបើករោងចក្ររបស់ខ្លួននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

សហភាពអឹរ់ុបមានផែនការដាក់ពន្ធបន្ថែមជិត ៤០ ភាគរយលើរថយន្តអគ្គិសនីនាំចូលពីចិន

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/06/2024

សហភាពអឺរ៉ុបមានផែនការដាក់ពន្ធបន្ថែមលើរថយន្តអគ្គិសនីដែលនាំចូលពីចិនចន្លោះពី ១៧,៤ ភាគរយទៅ ៣៨,‌១ ភាគរយ ខណៈដែលអត្រាពន្ធបច្ចុប្បន្នមាន ១០ ភាគរយ

ធនាគារ វីង បើកសម្ពោធសាខាថ្មីក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 14/06/2024

សេវាធនាគារដ៏សម្បូរបែបរបស់ធនាគារ វីង ឥឡូវនេះបានពង្រីកទៅដល់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយ ដើម្បីជួយសម្រួលប្រជាជនក្នុងខេត្តនេះជាមួយនឹងតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃកាន់តែប្រសើរ

៤០ឆ្នាំក្នុងនាមជារោងចក្រពិភពលោក តែមិនប្រាកដថាអាចបន្តភាពជោគជ័យក្នុងទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីនោះឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន មិនប្រាកដថាអាថវាយឡុកទីផ្សារពិភពលោកបានជោគជ័យដូចជាទីផ្សារផលិតផល និងទំនិញរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើបានជាង៤០ឆ្នាំនោះឡើយ