សមាគមធំៗចំនួន៣ សហការគ្នាជំរុញ និងលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា (ABC) សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA) សមាគមសហព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ និងបច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្រ្តរវាងសមាគមទាំង៣ និងលើកកម្ពស់បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ ការកសាងសមត្ថភាព និងលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាសម្រាប់ការធ្វើធុរកិច្ចនៃវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្ត និងការចូលរួមលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតលើការអភិវឌ្ឍនៃក្របខណ្ឌបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ និងចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការសម្រេចឱ្យបាននូវគោលដៅឆ្ពោះទៅរកការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យា និងការបរិវត្តិកម្មឌីជីថលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលគោលដៅនោះគឺសំដៅដល់ប្រជាជនឌីជីថល ធុរកិច្ចឌីជីថល និងរដ្ឋាភិបាលឌីជីថល។

លោក Raymond Sia ប្រធានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា  បានថ្លែងថា ការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ដែលយើងចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃនេះ គឺជាសក្ខីភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែរឹងមាំរវាងសមាគមទាំង៣ ហើយក៏គាំទ្រគំនិតផ្តួចផ្តើមការកសាងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន។

លោកបានថ្លែងបន្តថា ៖

“កិច្ចសហការថ្ងៃនេះមានគោលបំណងពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សមាគមទាំង៣ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការរួមបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ការកសាងសមត្ថភាព និងប្រព័ន្ធអេកូបច្ចេកវិទ្យាហរិញ្ញវត្ថុសម្រាប់អាជីវកម្មធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា”

លោកបានឱ្យដឹងទៀតថា ៖

“អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងភាគីទាំង៣ គឺជានិមិត្តសញ្ញានៃការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រជាជនកម្ពុជា។ គោលបំណងសំខាន់នៃ អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា រួមមាន: ១. សហការរួមគ្នា និងជាដៃគូបម្រើឱ្យវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីជំរុញបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ និងអាជីកម្មចាប់ផ្តើមថ្មីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ២. សហការ​រួម​គ្នា​ដើម្បី​ប្រតិបត្តិ និង​ត្រួត​ពិនិត្យ​ការ​អនុវត្ត​ក្រម​ប្រតិបត្តិ​ធនាគារ និង​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ (BFI CoC) និង៣. សហការរួមគ្នាលើសកម្មភាពទទួលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗ និងការកសាងសមត្ថភាព”

លោក Raymond Sia បានថ្លែងដូច្នេះថា ៖

“កិច្ចសហប្រតិបត្តិការណ៍នេះសង្កត់ធ្ងន់ពីឌីជីថលភាវូបនីយកម្ម នវាវត្តន៍ និងបច្ចេកវិទ្យាដែលបម្រើឱ្យអតិថិជនរបស់យើងជាចម្បង ហើយសេវាហិរញ្ញវត្ថុគឺជាតម្រូវការចម្បង។ ការពង្រឹងប្រព័ន្ធដើម្បីធានា និងបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ គឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ភាពជោគជ័យ និងនិរន្តរភាពនៃវិស័យនេះ និងសេដ្ឋកិច្ច”

លោកបានថ្លែងបន្តថា ការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានេះនឹងជាសញ្ញាបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្ត និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នា ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតនៃក្របខ័ណ្ឌបច្ចេកវិទ្យា និងដើម្បីរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅឆ្ពោះទៅរកការទទួលយកឌីជីថល និងការផ្លាស់ប្តូរទៅរកប្រទេសឌីជីថល ប្រជាពលរដ្ឋឌីជីថល អាជីវកម្មឌីជីថល និងរដ្ឋាភិបាលឌីជីថល។

លោក សុខ វឿន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានថ្លែងថា ការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានៅថ្ងៃនេះ ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ហើយតាមរយៈអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានេះ សមាគមទាំង៣ នឹងសហការរួមគ្នាក្នុងការលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ ការយល់ដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ លើកកម្ពស់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមអាជីវកម្មប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវសង្គម និងការកសាងសមត្ថភាពដែលផ្តោតសំខាន់លើអាជីវកម្មផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។

លោកបានថ្លែងបន្តថា គោលបំណងចម្បងនៃការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា និងសមាគមសហព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជា ក្រោមប្រធានបទ “វឌ្ឍនភាពនៃវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា” មានដូចជា ទី១.ដើម្បីលើកកម្ពស់បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា និងការកសាងសមត្ថភាព ជាពិសេសគឺផ្ដោតសំខាន់លើវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ហើយទី២.សហការគ្នាក្នុងការលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិសេសគឺលើកកម្ពស់នូវគំនិតផ្ដួចផ្ដើមអាជីវកម្មប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវសង្គម និងបង្កើននូវការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធនិងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ការរៀបចំកម្មវិធីដែលផ្ដោតលើបច្ចេកវិទ្យា ការរៀបចំកម្មវិធីតម្រង់ទិសសម្រាប់សហគ្រិន ​និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាផ្សេងទៀត។

លោកបានបញ្ជាក់ថា ៖

“តាមរយៈការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA) សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា(ABC) និងសមាគមសហព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ និងបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជា(CAFT) នៅថ្ងៃនេះ នឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ មិនត្រឹមតែជួយលើកស្ទួយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុប៉ុណ្ណោះទេ តែវាក៏ជាឱកាសថ្មីមួយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាបានសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមពីបចេ្ចវិទ្យាថ្មីៗ ជាពិសេសវាជាឱកាសសម្រាប់អ្នកដែលមានអាជីវកម្មថ្មីក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីយកទៅអនុវត្តឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអនាគត”

​សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៤ ក្នុងគោលបំណងជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបឱ្យទទួលបាននូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ សំបូរបែប ពេលទាន់ពេលវេលា តាមប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ និងនិរន្តរភាព ព្រមទាំងធានានូវសុវត្ថិភាព វិបុលភាព និងនិរន្តរភាពរបស់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។ មកទល់ពេលនេះ សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាមានសមាជិក ចំនួន ១២២ ស្ថានប័ន ដែលរួមមាន៖ គ្រឹះស្ថានធនាគារចំនួន៥ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើចំនួន៥ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន៧៤ ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាចំនួន​១២​ និងគ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទចំនួន ២៦ យោងតាមលោក សុខ វឿន គិតត្រឹមដំណាច់ត្រីមាសទី២ នៃឆ្នាំ២០២២ នេះ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហរិញ្ញវត្ថុដែលជាសមាជិករបស់សមាគមបានបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ដោយបានផ្តល់នូវឥណទានជាង ៨,៧ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដល់ប្រជាជនចំនួនប្រមាណ ២លាននាក់ ខណៈដែល​អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសរុបមានចំនួនជាង ២,៦​លាននាក់  ដែលបានដាក់ប្រាក់បញ្ញើសរុបជាង ៤,៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក តាមរយៈបណ្តាញសាខាជាង ១ ០០០ ការិយាល័យ និងមានបុគ្គលិកបម្រើការងារសរុបជាង ២៩​ ០០០នាក់​ នៅទូទាំងរាជធានី-ខេត្ត នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ទន្និន័យនេះមិនបានរាប់បញ្ចូលទិន្នន័យពីធនាគារទាំង៥ ដែលជាសមាជិកនោះទេ៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

រម្លឹកឡើងវិញពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានក្រោយក្លាយខ្លួនជាគំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្ន

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

អាជីវកម្មបរិយាប័ន្ន គឺជាអាជីវកម្មឈរលើគោលការណ៍ធុរកិច្ច ដែលបង្កើតដំណោះស្រាយជាប្រព័ន្ធ មានភាពច្នៃប្រឌិត និងមានទ្រង់ទ្រាយធំ ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈម ពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រជាជនក្រីក្រ និងប្រជាជនមានចំណូលទាប

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងអង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកូរ៉េ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្មសិទ្ធិបញ្ញារួមគ្នា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង អង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញា នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានឯកភាពគ្នាសហការលើវិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ។

KOTO ភោជនីយដ្ឋានដ៏ល្បីមួយនៅវៀតណាមមានជំនាញខាងបណ្តុះបណ្តាលសិស្ស-និស្សិតក្រីក្រ

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

KOTO បានក្លាយទៅជាអាជីវកម្មដែលមានម៉ូដេលលើសពីម្ហូបអាហារ ហើយវាថែមទាំងមានបង្កើតជាកម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍ និងបទពិសោធជាក់ស្តែងដល់និស្សិតក្រីក្រទៀតផង

ក្រុមហ៊ុនសំណង់​កូរ៉េ​ដ៏ធំមួយចាប់ដៃជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យនៅ​កម្ពុជា​ ស្វែងរក​​​​​​​​​​​​​​​​ឱកាស​វិនិយោគ​នៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/05/2024

ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍​អចលនទ្រព្យ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជាដ៏ធំមួយ បានចាប់ដៃ​ជាមួយកក្រុមហ៊ុន​សំណង់​និងវិស្វកម្ម​របស់កូរ៉េ​ ដើម្បីស្វែងរក​ការ​វិនិយោគ​​បន្ថែមនៅ​កម្ពុជា​

កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជួយពលរដ្ឋមានចំណូលទាបលើការប្រើប្រាស់ថាមពល

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជួយពលរដ្ឋមានចំណូលទាបលើការប្រើប្រាស់ថាមពល

កំពង់ផែអន្តរជាតិកំពត តម្លៃ១៤០លានដុល្លារមានសមត្ថភាពខ្ពស់លើកដាក់ទំនិញចេញ-ចូលប្រមាណ ២០ម៉ឺន TEU

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/05/2024

កំពង់ផែអន្តរជាតិកំពត ដែលសាងសង់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់១៤០លានដុល្លារអាម៉េរិកមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការលើកដាក់ទំនិញចេញ-ចូល ប្រមាណ ២០ម៉ឺន TEU ។

ក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងអាស៊ីកំពុងចាប់អារម្មណ៍ប្រេងឆៅពីសហរដ្ឋអាម៉េរិក និងប្រេស៊ីល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៦ ភាគរយ ឬ ៨៣,២៧ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៨ ភាគរយ ឬ ៧៩,២៣ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វេទិកាធុរកិច្ច កម្ពុជា-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បញ្ជាក់ថាកូរ៉េ គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជា ដែលមានទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីសរុបប្រមាណ ៧៥១លានដុល្លារ

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត កម្ពុជា-កូរ៉េ នឹងបម្រើប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងធុរជនរវាងប្រទេសទាំងពីរ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 17/05/2024

កម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ទ្វេភាគីលើ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត ដែលនឹងជួយសម្រួលដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម វិស័យទេសចរណ៍ លើកកម្ពស់ប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែន ការផ្ទេរប្រាក់ និងការទូទាត់ប្រាក់ដោយប្រើរូបិយវត្ថុជាតិ និងជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ និងធុរជនរបស់ប្រទេសទាំងពីរ។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល ជួបក្រុមហ៊ុន ៩ នៅកូរ៉េ ដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល បានជម្រាបជូនអំពីសក្ដានុពលនានារបស់កម្ពុជា ការចំហនៃច្បាប់វិនិយោគរបស់កម្ពុជា ដែលអនុញ្ញាតឱ្យវិនិយោគិនបរទេសមានសិទ្ធិជាម្ចាស់