ក្រសួងរៀបចំដែនដី ចាប់ផ្តើមចុះស្វែងយល់ពីកត្តាប្រឈមនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងខេត្ត/ក្រុងចំនួន៦

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអគ្គនាយកដ្ឋានលំនៅឋាន ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញមកពីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា និងសិក្សាពីកក្តាប្រឈម…