ឆ្នាំ២០០៥ ដល់ឆ្នាំ២០២៣ កងកម្លាំងទ័ពជើងទឹកចិនប្រែប្រួលខ្លាំងហួសការស្មាន

អស់រយៈពេលត្រឹមតែជាង២ទសវត្សរ៍ប៉ុណ្ណោះ កម្លាំងកងទ័ពជើងទឹកចិនបានប្រែខ្លួនពីកងទ័ពដែលគ្មានអំណាច និងឥទ្ធិពលទៅជាមហាអំណាចដ៏គួរឲ្យស្ងប់ស្ញែងមួយ និងអាចចាត់ទុក…