រោងចក្រផលិតកង់ឡានរបស់ចិន JGST មានគម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិកម្មកង់ឡាននៅកម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ និងផលិតកង់ឡានរបស់ចិន JGST មានគម្រោងនឹងបង្កើតរោងចក្រផលិកម្មកង់ឡាននៅកម្ពុជា ស្របពេលដែលការបង្កើនការផលិតនៅរោងចក្ររបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃកំពុងដំណើរការ…