ប្រាំចំណុចសំខាន់ៗក្នុងការចិញ្ចឹមកង្កែបដែលកសិករគួរយល់ដឹង និងទទួលបានផលល្អ

បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមកង្កែប គឺជាចំណេះដឹងថ្មីមួយដែលអាចជួយកសិករទាំងឡាយ មានភាពងាយស្រួលក្នុងការចិញ្ចឹមកង្កែប ដែលអាចអនុវត្តបានដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះ ងាយៗ ចិញ្ចឹមរយៈពេលខ្លី…

អាល្លឺម៉ង់ ចាយលុយជិត ៩០លានដុល្លារសម្រាប់ទិញសាច់កង្កែបក្នុងមួយឆ្នាំ

បរទេស ៖ បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយ The Gravitas និងសារព័ត៌មាន The WION បានស្រាវជ្រាវរកឃើញថា នៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់មានទំនោរ និងការពេញនិយមក្នុងការទទួលទាន…