មុខរបរកង្កែបបោប ងាយៗប៉ុន្តែរកចំណូលបានខ្ទង់រយដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ

គ្រាន់តែនិយាយដល់មុខម្ហូប «កង្កែបបោប» គេជឿថាមានមនុស្សជាច្រើននាក់ណាស់ដែលឃ្លាន និងចង់សាករហូតចង់ស្រក់ទឹកមាត់ ដោយនឹកឃើញដល់រូបរាងធាត់ៗ ប៉ោងៗ…