ក្រសួងចំនួន ៣ រួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាទឹកស្អាតដែលកំពុងប្រឈមនៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងរដូវក្ដៅ

ក្រសួងចំនួន ៣ សហការគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាការខ្វះទឹកស្អាត និងគ្រោះរាំងស្ងួត ដែលកំពុងកើតឡើងនៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។