ខ្ទង់ចំណាយយោធារបស់សមាជិកណាតូបន្តរប៉ាតរប៉ាយមិនត្រូវរ៉ូវគ្នានៅឡើយទោះក្រោយឆេះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន

បច្ចុប្បន្ន ប្រទេសជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការណាតូចំនួន ២៣ ឬត្រូវជា ២ ភាគ ៣ នៃសមាជិកទាំងអស់បានបញ្ចេញខ្ទង់ចំណាយរបស់ពួកគេគ្រប់គោលដៅ