គម្រោងផ្លូវ​ល្បឿនលឿន​ភ្នំពេញ សៀមរាប ប៉ោយ​ប៉ែត រត់កាត់​រាជធានី ខេត្តចំនួន៦ ក្នុងនោះកំពង់ធំ​វែង​ជា​ងគេ​

គម្រោងផ្លូវ​ល្បឿនលឿនភ្នំពេញ សៀមរាប​ ប៉ោយ​ប៉ែត មានប្រវែងសរុបប្រមាណ ៤២០គីឡូម៉ែត្រ ឆ្លងកាត់រាជធានី ខេត្តចំនួន៦ កំពុង​ពន្លឿនការសិក្សាឈានទៅរកការបញ្ចប់