បញ្ហាបម្រែបម្រួល​អាកាសធាតុគឺ​ជាកត្តាបង្កឲ្យធម្មជាតិមួយចំនួនផ្លាស់ប្តូរខុសទ្រង់ទ្រាយដើម

បរទេស ៖ យោងតាមប្រភពពី Weforum បានលើកឡើងថា បញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបានបង្កជាផលប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដល់ធម្មជាតិដូចជា ភេទរបស់សត្វ…