វិស័យឯកជន ៖ កត្តាសុខសន្តិភាពជួយធ្វើឱ្យកម្រិតជីវភាព និងចំណូលរបស់ប្រជាជនកើនឡើងល្អប្រសើរ

ភ្នំពេញ ៖ អ្នកជំនាញពីវិស័យឯកជនបានលើកឡើងថា កត្តាសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ច ស្របជាមួយការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវប្រកប…