អាជីវកម្មលក់កន្ត្រកកំពុងមានទីផ្សារខ្ពស់ក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

កន្ត្រក ជាសម្ភារពេញនិយមមួយដែលអាចប្រើប្រាស់បានច្រើនមុខ អាចជាប់បានយូរ ពិសេសក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះ កន្ត្រកកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាព