ស្វែងយល់ពីបច្ចេកទេសដាំប្រទាលកន្ទុយក្រពើដែលអាចប្រមូលផលបាន ៥០តោនក្នុងមួយហិកតា

ប្រទាលកន្ទុយក្រពើ ជាដំណាំងាយដាំ ហើ់យអ្នកជំនាញកសិកម្មបានចងក្រងបច្ចេកទេសដាំប្រទាលកន្ទុយក្រពើឱ្យកាន់តែបានផលច្រើនសម្រាប់បងប្អូនកសិករ

ម្ចាស់កសិដ្ឋានមួយនៅខេត្តសៀមរាប កំពុងរីករាយធ្វើអាជីវកម្មជាមួយការដាំប្រទាលកន្ទុយក្រពើ

ប្រទាលកន្ទុយក្រពើ ជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលមានតម្រូវការប្រើប្រាស់ច្រើនពីសំណាក់មនុស្សទូទៅ ងាយស្រួលដាំ អាចទទួលផលបានយូរ មានទីផ្សារល្អ និងទទួលបានតម្លៃខ្ពស់