ការបង្កើតតំបន់កម្សាន្តនៅជាយក្រុងបានចូលរួមជួយលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងប្រទេស

ភ្នំពេញ ៖ ប្រតិបត្តិករ និងអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ បានលើកឡើងថា ការបង្កើតរមណីយដ្ឋាន ឬកន្លែងកម្សាន្តនៅជាយក្រុងមិនត្រឹមតែជួយលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរណ៍ក្នុងស្រុកបណ្ណោះទេ…