ក្រសួងកសិកម្ម គាំទ្រដល់សហគមន៍កសិកម្មក្នុងការរកដៃគូវិនិយោគ និងកម្ចីអត្រាការប្រាក់ទាប

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានប្រកាសថា នឹងគាំទ្របន្ថែមដល់សហគមន៍កសិកម្មក្នុងការរកដៃគូវិនិយោគ ព្រមទាំងការទទួលបានកម្ចីដែលមាន…