ការផ្សព្វផ្សាយ និងបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនឹងជួយប្រជាពលរដ្ឋចៀសផុតពីកម្ចីក្រៅផ្លូវការ

ភ្នំពេញ ៖ បើទោះបីជាបច្ចុប្បន្ន មានគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនដែលទទួលបានអជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មម និងទទួលស្គាល់ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងការផ្តល់សេវា…