កម្ចីខ្នាតតូចមិនទាមទារទ្រព្យបញ្ចាំជួយប្រជាជនឱ្យងាកចេញពីការប្រើប្រាស់កម្ចីក្រៅផ្លូវការ

សៀមរាប ៖ ដើម្បីជួយប្រជាជនឱ្យងាកចេញពីការប្រើប្រាស់កម្ចីក្រៅផ្លូវការដែលបង្កហានិភ័យខ្ពស់ និងជំរុញឱ្យមានការជាប់បំណុលលើសលប់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគិតគូរ…