អាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ កំពុងងើបឡើងវិញ តាមរយៈការទទួលកម្ចីពីធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

អាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ កំពុងងើបឡើងវិញជាបណ្តើរៗ តាមរយៈការទទួលកម្ចីពីធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ