សម្ដេចតេជោ ៖ កម្ពុជាផ្លាស់ប្តូរពី​ចាយលុយតិច​សង់ផ្លូវ​ឱ្យបាន​វែង​មកជាសង់ផ្លូវដែលមានគុណភាព​

ភ្នំពេញ ៖ ការសាងសង់ផ្លូវនៅកម្ពុជាកាលពីសម័យក្រោយសង្គ្រាម គឺធ្វើយ៉ាងណាសាងសង់ផ្លូវឱ្យបានវែង ឱ្យមានផ្លូវសម្រាប់ធ្វើដំណើរដោយមិនទាន់គិតគូរដល់គុណភាពនៃផ្លូវ…