«គម្រោងកម្ចីបៃតង» មានសារៈសំខាន់ចំពោះក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អតិថិជន សង្គម-បរិស្ថាន និងសេដ្ឋកិច្ច

«គម្រោងកម្ចីបៃតង» មានសារៈសំខាន់ចំពោះក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អតិថិជន សង្គម-បរិស្ថាន និងសេដ្ឋកិច្ច