គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ មិនផ្តោតលើការទាមទារទ្រព្យធានា មុននឹងផ្តល់កម្ចីនោះទេ

អ្នកជំនាញក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បានបញ្ជាក់ថា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាប្រភពហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងសំខាន់ក្នុងជួយពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ប្រជាជន និងសហគ្រាសគ្រប់ប្រភេទ មិនផ្តោតលើការទាមទារទ្រព្យធានា មុននឹងផ្តល់កម្ចីនោះទេ