ធនាគារកណ្តាលរបស់ចិនបានកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់កម្ចីសំខាន់ៗ ដើម្បីជួយសម្រួលវិបត្តិអចលនទ្រព្យ

ប៉េកាំង ៖ កាលពីថ្ងៃចន្ទ ដើមសប្ដាហ៍នេះ ធនាគារកណ្តាលរបស់ប្រទេសចិនបានកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់កម្ចីសំខាន់ៗមួយចំនួនដើម្បីជួយដល់សេដ្ឋកិច្ច និងសម្រាលវិបត្តិអចលនទ្រព្យដែលកំពុង…

កម្ចីអចលនទ្រព្យកើនឡើងខ្ពស់ ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញថាមិនទាន់ដល់កម្រិតមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅឡើយ

ភ្នំពេញ ៖ គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ គណនីនៃកម្ចីផ្នែកអចលនទ្រព្យមាន ១១,៨២% ដែលចំនួនសមតុល្យទឹកប្រាក់កម្ចីទាំងនេះឈានទៅលើសពីពាក់កណ្ដាលនៃសមតុល្យឥណទានលក្ខណៈបុគ្គល…