កម្មវិធីហិរញ្ញវត្ថុគាំទ្រការវិនិយោគ (ISF) នឹងជំរុញកំណើនក្នុងវិស័យជលផលនៅកម្ពុជា​

កម្មវិធីហិរញ្ញវត្ថុគាំទ្រការវិនិយោគ (ISF) ដែលកជាកម្មវិធីហិរញ្ញវត្ថុគាំទ្រការវិនិយោគចម្រុះ គាំទ្រថវិកាដោយសហភាពអឺរ៉ុប (EU) នឹងជំរុញកំណើនក្នុងវិស័យជលផលក្រោយប្រមូលផលនៅកម្ពុជា