កម្ពុជា ស្ថិតក្នុងបញ្ជីគោលដៅវិនិយោគទាក់ទាញបំផុតទាំង៥នៅអាស៊ីចេញដោយ The Invest Asian

ស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនៃការផ្លាស់ប្តូរទំនោរទីផ្សារសកលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ សម្រាប់ឆ្នាំបន្ទាប់២០២៣ខាងមុខនេះនឹងក្លាយទៅជាឆ្នាំនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ…