កម្ពុជាចម្រាញ់រ៉ែមាសបានជិត ៩ ០០០គីឡូក្រាម និងបានចំណូលពីសួយសារជាង ១៤.៤លានដុល្លារ

កម្ពុជាផលិតបានដុំមាស ចំនួន១ ០៤០ដុំ ស្មើនឹងជាង ៨ ៩៧៩គីឡូក្រាម និងទទួលបានចំណូលពីសួយសារចំនួនជាង ១៤.៤លានដុល្លារ