គម្រោង ហាវែស III ៖ កែលម្អខ្សែចង្វាក់តម្លៃនៃផលិតផលស្វាយចន្ទីភ្ជាប់កម្ពុជាទៅទីផ្សារពិភពលោក

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទី គាំទ្រដោយ USAID កំពុងធ្វើការជាដៃគូជាមួយសហព័ន្ធស្វាយចន្ទីកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនការប្រកួតប្រជែង