៩ខែឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជានាំចេញទៅប្រទេសសមាជិក RCEP មានទឹកប្រាក់ជាង ៥ ៨០០លានដុល្លារ កើនឡើង២៣%

របាយការណ៍ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានបង្ហាញថារយៈពេល៩ខែ កម្ពុជានាំទំនិញទៅប្រទេស សមាជិកកិច្ចព្រមព្រៀងប្រទេស RCEP មានទឹកប្រាក់ ៥,៨១លានដុល្លារ កើនឡើង២៣%