ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-អន្ដរជាតិ សម្រេចបាន ៤៦ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ខណៈការនាំចេញជាង ២២ពាន់លានដុល្លារ

ទីផ្សារប្រទេសចិនមានទំហំពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជាច្រើនជាងគេ ដោយសម្រេចបានទឹកប្រាក់ជាង ១២ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើង ៥ភាគរយ