​ឆមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០២៤ កម្ពុជា​នាំ​ចេញ​ផលិតផល​កសិកម្ម​ទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិកើនឡើងជិត៦០%

របាយការណ៍អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មបង្ហាញថា ក្នុងឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំ២០២៤​កម្ពុជាបាននាំចេញផលិតផលកសិផលទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិមានការកើនឡើងប្រមាណ ៥៧.២៨%