សម្តេចធិបតី ៖ ទោះបីពិភពលោកជួបវិបត្តិបញ្ហាថាមពល តែកម្ពុជានៅតែមានលទ្ធភាពរក្សាលំនឹងតម្លៃជូនប្រជាពលរដ្ឋ

ទោះបីពិភពលោកជួបវិបត្តិថាមពល ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែមានលទ្ធភាពរក្សាលំនឹងតម្លៃអគ្គិសនីជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលនេះជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល