៤ខែដើមឆ្នាំ២០២៤ កម្ពុជាបាននាំចេញស្រូវ និងអង្ករ មានទំហំជិត៩០០លានដុល្លារ

យោងតាមសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានឱ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេល ៤ខែនៃឆ្នាំ២០២៤នេះ កម្ពុជាទទួលបានចំណូលជិត ៩០០លានដុល្លារពីការស្រូវនិងអង្ករ។