ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្ម ជំរុញធុរជនកាណាដា ចាប់យកឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា

ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង បានជំរុញឱ្យធុរជនកាណាដា ចាប់យកឱកាសវិនិយោគ និងការបណ្តាក់ទុននៅប្រទេសកម្ពុជា