កម្ពុជា គួរដល់ពេលប្តូររបត់ដោយងាកចេញពីឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ ទៅរកឧស្សាហកម្មគ្រឿងបង្គុំ

បណ្ឌិត គី សេរីវឌ្ឍន៍ បានលើកឡើងថា សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ស្ថិតក្នុងបរិបទថ្មីនេះ គួរដល់ពេលវេលាមួយក្នុងការទទួលយកនូវរបត់ថ្មីនៃឧស្សាហកម្មអគ្គីសនី គ្រឿងបង្គុំអេឡិចត្រូនិច