អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ជំរុញលើកទឹកចិត្តវិនិយោគិនជប៉ុន ស្វែងរកកាលានុវត្តភាពវិនិយោគនៅកម្ពុជា

អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បានជំរុញលើកទឹកចិត្តវិនិយោគិនជប៉ុន ស្វែងរកកាលានុវត្តភាពវិនិ​យោគ​នៅប្រទេសកម្ពុជា