អាងប្រព្រឹត្តិកម្មទឹកកខ្វក់ជើងឯក ៖ សមិទ្ធផលថ្មីនៃចំណងដៃមិត្តភាពកម្ពុជា-ជប៉ុន

សម្ដេចធីបតីបានអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់អាងប្រព្រឹត្តិកម្មប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកកខ្វក់ដែលជាសមិទ្ធផលថ្មីនៃចំណងដៃចេញពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជា-ជប៉ុន