កម្ពុជា តួកគី ជំរុញធុរកិច្ចវិស័យនាំចេញសម្ភារៈអគ្គិសនី និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច

កម្ពុជា តួកគី ឯកភាពជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មរហូតដល់១ពាន់លានដុល្លារ។ជាពិសេសបង្កើនការនាំចេញសម្ភារៈអគ្គិសនី និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក។