មុខទំនិញសំខាន់ៗជាង២០ប្រភេទរបស់កម្ពុជាដែលមានការគាំទ្រច្រើននៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិ

បើទោះបីជាស្ទើរតែពេញមួយឆ្នាំនៃឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជាទទួលរងនូវការវាយប្រហារពីសំណាក់វីរុសកូវីដក៏ដោយ ក៏សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមិនបានឈប់ស្ងៀមត្រឹងគ្មានកម្រើកនោះដែរ