កម្ពុជានឹងទទួលបានទីផ្សារប្រមាណ៩៧.៨% នៃបន្ទាត់ពន្ធសរុបក្នុងឱកាសពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជា និងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម

លោកជំទាវ ចម និម្មល បានឱ្យដឹងថា កម្ពុជានឹងទទួលបានទីផ្សារប្រមាណ ៩៧.៨% នៃបន្ទាត់ពន្ធសរុប ហើយកម្ពុជា ក៏នឹងផ្តល់ទីផ្សារប្រមាណ ៩១.៦២% នៃបន្ទាត់ពន្ធសរុប ដល់ប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមវិញដែរ