កម្ពុជា-បារាំង ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ចំនួន០៦ដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងពីរ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋបារាំង បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាចំនួន០៦ដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរ