អ្នកឧកញ៉ា លឹម ហេង ៖ កម្ពុជាចង់ឱ្យបារាំងវិនិយោគលើការកែច្នៃកសិផលបន្ថែមទៀត

កម្ពុជាមានបំណងចង់ឱ្យបារាំងធ្វើការវិនិយោគបន្ថែមលើការកែច្នៃកសិផលសម្រាប់នាំចេញទៅទីផ្សារន្តរជាតិបន្ថែមពីលើការវិនិយោគវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចដែលមានស្រាប់

ការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-បារាំង គឺជាភាពចំណេញទាំងសងខាង

ក្នុងដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់សម្ដេចធិបតីនៅបារាំង កម្ពុជាបានបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនផ្នែកជាមួយនឹងបារាំង ក្នុងនោះ កម្ពុជាទទួលបានសមិទ្ធផលធំៗចំនួន៤