នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី ៖ កម្ពុជា-ម៉ាឡេស៊ី ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម ជំរុញពាណិជ្ជកម្ម ការវិនិយោគ និងទេសចរណ៍ឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី៖ប្រទេសកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ី នឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ធ្វើឱ្យពាណិជ្ជកម្ម ការវិនិយោគទុន និង ទេសចរណ៍កាន់តែល្អប្រសើរឡើង។